EvanjelickýEzdráš3,13

Ezdráš 3:13

Nebolo možno rozo­znať zvuk radost­ného po­krikovania od zvuku plaču ľudu, lebo ľud na­hlas po­krikoval a jeho hlas bolo počuť naďaleko.


Verš v kontexte

11 S jasotom spievali chválu Hos­podinovi: Lebo je dob­rý, lebo naveky tr­vá Jeho milo­sr­den­stvo nad Iz­raelom. Všetok ľud s veľkým jasotom po­krikoval chváliac Hos­podina, pre­tože bol položený zá­klad domu Hos­podinov­ho. 12 Mnohí z kňazov, levítov a predákov rodín, star­ci, ktorí videli pr­vý dom, keď pred ich očami boli kladené zá­klady toh­to domu, na­hlas plakali, ale mnohí zas na­hlas od rados­ti po­krikovali. 13 Nebolo možno rozo­znať zvuk radost­ného po­krikovania od zvuku plaču ľudu, lebo ľud na­hlas po­krikoval a jeho hlas bolo počuť naďaleko.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

13 takže ľud nemohol rozoznať hlasu radost­ného kriku od hlasu plačúceho ľudu, lebo ľud kričal veľkým krikom, takže bolo počuť hlas naďaleko.

Evanjelický

13 Nebolo možno rozo­znať zvuk radost­ného po­krikovania od zvuku plaču ľudu, lebo ľud na­hlas po­krikoval a jeho hlas bolo počuť naďaleko.

Ekumenický

13 takže nik ne­vedel rozo­znať hlasitý radost­ný krik od hlasitého plaču ľudu, lebo veľmi hlas­ne kričal a bolo ho počuť ďaleko.

Bible21

13 takže zvuk pláče za­nikal v ra­dostném křiku. Lid vo­lal hla­si­tě, až se to roz­léhalo ši­roko dale­ko.