EkumenickýEzdráš2,64

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:64

Celé toto spoločen­stvo do jed­ného malo štyrid­saťd­vatisíc­tri­stošesťdesiat osôb,


Verš v kontexte

63 Kráľov mies­to­držiteľ im za­kázal jesť z najsvätejších vecí, po­kiaľ kňaz s urím a tum­mím nezauj­me svoje mies­to. 64 Celé toto spoločen­stvo do jed­ného malo štyrid­saťd­vatisíc­tri­stošesťdesiat osôb, 65 ok­rem ich sluhov a ich slúžok, ktorých bolo sedem­tisíc­tri­stot­rid­saťsedem; ďalej s nimi bolo dve­sto spevákov a speváčok.

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

64 Celého shromaždenia bolo spolu štyrid­saťd­va tisíc tri­sto šesťdesiat,

Evanjelický

64 Celé zhromaždenie malo do­ved­na štyrid­saťd­vatisíc tri­stošesťdesiat osôb,

Ekumenický

64 Celé toto spoločen­stvo do jed­ného malo štyrid­saťd­vatisíc­tri­stošesťdesiat osôb,

Bible21

64 Ce­lé shro­máždění do­hro­ma­dy čítalo 42 360 osob.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček