EkumenickýEzdráš2,63

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

Ezdráš 2:63

Kráľov mies­to­držiteľ im za­kázal jesť z najsvätejších vecí, po­kiaľ kňaz s urím a tum­mím nezauj­me svoje mies­to.


Verš v kontexte

62 Tí hľadali svoj zápis o rodovej prís­lušnos­ti, ale pre­tože ho nenašli, vy­lúčili ich z kňazstva. 63 Kráľov mies­to­držiteľ im za­kázal jesť z najsvätejších vecí, po­kiaľ kňaz s urím a tum­mím nezauj­me svoje mies­to. 64 Celé toto spoločen­stvo do jed­ného malo štyrid­saťd­vatisíc­tri­stošesťdesiat osôb,

späť na Ezdráš, 2

Príbuzné preklady Roháček

63 A tiršáta im za­kázal, aby nejed­li zo svätos­vätého, do­kiaľ vraj nebude stáť kňaz s urím a thumím.

Evanjelický

63 Mies­to­držiteľ im za­kázal jesť z najs­vätejších vecí, kým ne­povs­tane kňaz pre opytovanie sa po­mocou urím a tumím.

Ekumenický

63 Kráľov mies­to­držiteľ im za­kázal jesť z najsvätejších vecí, po­kiaľ kňaz s urím a tum­mím nezauj­me svoje mies­to.

Bible21

63 Gu­vernér jim pro­to za­kázal jíst ze sva­tosvatých věcí, dokud se kněz ne­po­staví k urim a tu­mim.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček