EkumenickýEzdráš2

Ezdráš

Návrat do Jeruzalema1 Toto sú prís­lušníci provin­cie, ktorí šli z vyhnanstva, zajat­ci, ktorých od­vliekol babylon­ský kráľ Nebúkad­necar do Babylonu. Vrátili sa do Jeruzalema a do Jud­ska, každý do svoj­ho mes­ta; 2 tí, čo prišli so Zerub­bábelom, Jéšu­om, Nehemiášom, Serájom, Reelájom, Mor­dochajom, Bilšánom, Mis­párom, Big­vajom, Rechúmom a Baanom. Počet mužov iz­rael­ského ľudu: 3 po­tom­kov Paróšových bolo dvetisícs­tosedem­desiatd­va, 4 Šefat­jových tri­stosedem­desiatd­va, 5 Árachových sedem­stosedem­desiat­päť, 6 po­tom­kov Pachat-Moábových po Jéšu­ovi a Jóabovi bolo dvetisíc­osem­stod­vanásť, 7 po­tom­kov Élamových bolo tisíc­dve­stopäťdesiatštyri, 8 Za­ttúových deväťs­toštyrid­saťpäť, 9 Za­kkájových sedem­stošesťdesiat, 10 Báni­ových šesťs­toštyrid­saťd­va, 11 Bébajových šesťs­tod­vad­saťt­ri, 12 Az­gádových tisíc­dve­stod­vad­saťd­va, 13 Adonikámových šesťs­tošesťdesiatšesť, 14 Big­vajových dvetisíc­päťdesiatšesť, 15 Adínových štyris­topäťdesiatštyri; 16 po­tom­kov Atérových po Jechiz­kijovi bolo deväťdesiatosem, 17 Bécajových tri­stod­vad­saťt­ri, 18 Joráhových stod­vanásť, 19 Chášumových dve­stod­vad­saťt­ri, 20 Gib­bárových deväťdesiat­päť. 21 Bet­lehemčanov bolo stod­vad­saťt­ri, 22 Ne­tófčanov päťdesiatšesť, 23 Anatóťanov stod­vad­saťosem, 24 Az­máveťanov štyrid­saťd­va, 25 Kir­jat­jeárimčanov, Kefírčanov a Beeróťanov sedem­stoštyrid­saťt­ri, 26 Rámčanov a Gebanov šesťs­tod­vad­saťjeden, 27 Mik­másanov stod­vad­saťd­va, 28 Bételčanov a Ajanov dve­stod­vad­saťt­ri, 29 Nebóanov päťdesiatd­va, 30 Mag­bíšanov stopäťdesiatšesť, 31 os­tat­ných Élam­cov tisíc­dve­stopäťdesiatštyri, 32 Chárimanov tri­stod­vad­sať, 33 Lóďanov, Chadíďanov a Ónčanov sedem­stod­vad­saťpäť, 34 Jerišanov tri­stoštyrid­saťpäť, 35 Senáanov tritisícšesťs­tot­rid­sať. 36 Kňazi: Jedajov­cov, pat­riacich k Jéšuovmu domu, bolo deväťs­tosedem­desiatt­ri, 37 Im­mérov­cov tisíc­päťdesiatd­va, 38 Pašchúrov­cov tisíc­dve­stoštyrid­saťsedem, 39 Chárimanov tisíc­sedem­násť. 40 Leviti: po­tom­kov Jéšuu a Kad­míela po Hódav­jovi bolo sedem­desiatštyri. 41 Speváci: po­tom­kov Ásafových bolo stod­vad­saťosem. 42 Vrát­nici: po­tom­kov Šal­lúmových, Atérových, Tal­mónových, Ak­kúbových, Chatíta­ových, Šóbajových bolo stot­rid­saťdeväť. 43 Sluhovia chrámu: Cícha­ov­ci, Chasúfa­ov­ci, Tab­baóťania, 44 Kerósov­ci, Siáov­ci, Padónčania, 45 Lebánov­ci, Chagábov­ci, Ak­kúbov­ci, 46 Chagábov­ci, Šam­lájov­ci, Chanánov­ci, 47 Gid­délov­ci, Gácharov­ci, Reájov­ci, 48 Recínov­ci, Nekóda­ov­ci, Gaz­zámov­ci, 49 Uzzov­ci, Páseachov­ci, Bésajov­ci, 50 As­nov­ci, Meún­ci, Nefúsi­ov­ci, 51 Bak­búkov­ci, Chakúfov­ci, Char­chúrov­ci, 52 Bac­lútov­ci, Mechída­ov­ci, Charša­ov­ci, 53 Bar­kósov­ci, Síserov­ci, Támachov­ci, 54 Necíachov­ci a Chatífa­ov­ci; 55 po­tom­kovia Šalamúnových služob­níkov: Sótajov­ci, Sóferetov­ci, Perúda­ov­ci, 56 Jaala­ov­ci, Dar­kónčania, Gid­délov­ci, 57 Šefat­jov­ci, Chat­tílov­ci, Pókeret-Hac­cebájimov­ci a Ámi­ov­ci; 58 všet­kých chrámových sluhov a po­tom­kov Šalamúnových služob­níkov bolo tri­stodeväťdesiatd­va. 59 Aj títo vy­šli z Tél-Melachu, Tél-Charše, Kerúbu, Ad­dánu a Im­méru, lenže ne­vedeli pre­ukázať rod svojich ot­cov a svoj pôvod, či sú z Izraela: 60 šesťs­topäťdesiatd­va Delájových, Tóbijových a Nekóda­ových po­tom­kov. 61 Z potomkov kňazov: Chobajov­ci a Hak­kócov­ci; po­tom­kovia Bar­zil­laja, ktorý si vzal za ženu jed­nu z dcér Gileádčana Bar­zil­laja, a bol na­zvaný ich menom. 62 Tí hľadali svoj zápis o rodovej prís­lušnos­ti, ale pre­tože ho nenašli, vy­lúčili ich z kňazstva. 63 Kráľov mies­to­držiteľ im za­kázal jesť z najsvätejších vecí, po­kiaľ kňaz s urím a tum­mím nezauj­me svoje mies­to. 64 Celé toto spoločen­stvo do jed­ného malo štyrid­saťd­vatisíc­tri­stošesťdesiat osôb, 65 ok­rem ich sluhov a ich slúžok, ktorých bolo sedem­tisíc­tri­stot­rid­saťsedem; ďalej s nimi bolo dve­sto spevákov a speváčok. 66 Koní mali sedem­stot­rid­saťšesť, mulíc dve­stoštyrid­saťpäť, 67 tiav štyris­tot­rid­saťpäť a oslov šesťtisíc­sedem­stod­vad­sať. 68 Poniek­torí rodoví náčel­níci po svojom príchode k domu Hos­podina, ktorý je v Jeruzaleme, venovali dob­rovoľné dary na Boží dom, aby ho zasa po­stavili na tom mies­te, kde stál. 69 Podľa svojich možnos­tí pris­peli na dielo chrámu šesťdesiat­jeden­tisíc drachiem v zlate, päťtisíc mín v striebre a sto kňaz­ských rúch. 70 Tak sa teda kňazi, leviti a poniek­torí z ľudu usadili tu; speváci, vrát­nici a sluhovia chrámu vo svojich mes­tách; celý Iz­rael býval vo svojich mes­tách.

EkumenickýEzdráš2

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček