Ekumenický2. Mojžišova7,21

2. Mojžišova 7:21

Exodus

Ryby v Níle za­hynuli a Níl začal pách­nuť, takže Egypťania ne­moh­li z neho piť vodu. Krv bola v celom Egyp­te.


Verš v kontexte

20 Mojžiš a Áron spl­nili Hos­podinov príkaz. Áron zdvihol palicu, ktorú mal v ruke, a pred očami faraóna a jeho služob­níkov ud­rel vodu Nílu a všet­ka voda v ňom sa zmenila na krv. 21 Ryby v Níle za­hynuli a Níl začal pách­nuť, takže Egypťania ne­moh­li z neho piť vodu. Krv bola v celom Egyp­te. 22 To is­té však urobili aj egypt­skí vešt­ci svojimi čarami. Faraónovo srd­ce sa za­tvr­dilo a ne­pos­lúchol ich, ako pred­povedal Hos­podin.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

21 A ryby, ktoré boly v rieke, po­mrely, a rieka sa zo­sm­radila, takže nemohli Egypťania piť vodu z rieky, a krv bola po celej zemi Egypt­skej.

Evanjelický

21 Ryby v Níle po­hynuli a Níl páchol; Egypťania ne­moh­li piť vodu z Nílu, lebo krv bola po celom Egyp­te.

Ekumenický

21 Ryby v Níle za­hynuli a Níl začal pách­nuť, takže Egypťania ne­moh­li z neho piť vodu. Krv bola v celom Egyp­te.

Bible21

21 Ry­by, které byly v Ni­lu, po­mře­ly a nil­ská voda pách­la tak, že Egypťané ne­by­li s to se jí na­pít. Po ce­lé egyptské zemi byla krev.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček