Ekumenický2. Mojžišova7,20

2. Mojžišova 7:20

Exodus

Mojžiš a Áron spl­nili Hos­podinov príkaz. Áron zdvihol palicu, ktorú mal v ruke, a pred očami faraóna a jeho služob­níkov ud­rel vodu Nílu a všet­ka voda v ňom sa zmenila na krv.


Verš v kontexte

19 Po­tom Hos­podin po­vedal Mojžišovi: Po­vedz Áronovi: Vez­mi si palicu a vy­stri ruky nad egypt­ské vody, nad ich po­toky, níl­ske kanály, jazerá a nad všet­ky vod­né nád­rže. Zmenia sa na krv. V celom Egyp­te, ešte aj v drevených a kamen­ných nádobách bude krv. 20 Mojžiš a Áron spl­nili Hos­podinov príkaz. Áron zdvihol palicu, ktorú mal v ruke, a pred očami faraóna a jeho služob­níkov ud­rel vodu Nílu a všet­ka voda v ňom sa zmenila na krv. 21 Ryby v Níle za­hynuli a Níl začal pách­nuť, takže Egypťania ne­moh­li z neho piť vodu. Krv bola v celom Egyp­te.

späť na 2. Mojžišova, 7

Príbuzné preklady Roháček

20 A Mojžiš a Áron učinili tak, ako pri­kázal Hos­podin. Dvih­núc palicou uderil vodu, ktorá bola v rieke, pred očima fara­onovými a pred očami jeho služob­níkov, a všet­ky vody, ktoré boly v rieke, sa ob­rátili na krv.

Evanjelický

20 Mojžiš a Áron urobili, ako im pri­kázal Hos­podin. Zdvihol palicu a pred očami faraóna i jeho služob­níkov ud­rel na vodu Nílu; všet­ka voda v Níle sa pre­menila na krv.

Ekumenický

20 Mojžiš a Áron spl­nili Hos­podinov príkaz. Áron zdvihol palicu, ktorú mal v ruke, a pred očami faraóna a jeho služob­níkov ud­rel vodu Nílu a všet­ka voda v ňom sa zmenila na krv.

Bible21

20 Mo­jžíš s Áro­nem tedy uči­ni­li, jak Hos­po­din přikázal. Zve­dl hůl, a když jí před oči­ma fa­rao­na a jeho dvořanů udeřil na vodu v Ni­lu, ob­rá­ti­la se všech­na nil­ská voda v krev.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček