Ekumenický5. Mojžišova26,17

5. Mojžišova 26:17

Deuteronomium

Dnes si o Hospodinovi vy­hlásil, že ti bude Bohom, že budeš chodiť po jeho ces­tách a za­chovávať jeho ustanovenia, príkazy a práv­ne pred­pisy, a že ho budeš po­slúchať.


Verš v kontexte

16 Dnes ti pri­kazuje Hos­podin, tvoj Boh, aby si pl­nil tieto ustanovenia a práv­ne pred­pisy. Za­chovávaj ich a uskutočňuj celým srd­com a celou dušou. 17 Dnes si o Hospodinovi vy­hlásil, že ti bude Bohom, že budeš chodiť po jeho ces­tách a za­chovávať jeho ustanovenia, príkazy a práv­ne pred­pisy, a že ho budeš po­slúchať. 18 Aj Hos­podin dnes vy­hlásil, že budeš jeho ľudom, zvlášt­nym vlast­níc­tvom, ako ti sľúbil, no musíš za­chovávať všet­ky jeho pri­kázania.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

17 Dnes­ká si pre­hlásil o Hos­podinovi, že ti bude Bohom, a že budeš chodiť po jeho ces­tách a os­tríhať jeho ustanovenia a jeho pri­kázania a jeho súdy a že budeš počúvať na jeho hlas.

Evanjelický

17 Dnes si vy­hlásil o Hos­podinovi, že ti bude Bohom, že budeš kráčať po Jeho ces­tách a za­chovávať Jeho ustanovenia, Jeho príkazy a Jeho práv­ne pred­pisy a že budeš po­slúchať Jeho hlas.

Ekumenický

17 Dnes si o Hospodinovi vy­hlásil, že ti bude Bohom, že budeš chodiť po jeho ces­tách a za­chovávať jeho ustanovenia, príkazy a práv­ne pred­pisy, a že ho budeš po­slúchať.

Bible21

17 Dnes pro­hlašuješ, že Hos­po­din bude tvým Bo­hem, že bu­deš kráčet po jeho cestách, že bu­deš za­chovávat jeho pravi­dla, přikázání a záko­ny a že mu bu­deš po­s­lušný.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček