Roháček5. Mojžišova26,17

5. Mojžišova 26:17

Deuteronomium

Dnes­ká si pre­hlásil o Hos­podinovi, že ti bude Bohom, a že budeš chodiť po jeho ces­tách a os­tríhať jeho ustanovenia a jeho pri­kázania a jeho súdy a že budeš počúvať na jeho hlas.


Verš v kontexte

16 Dnes, tohoto dňa, ti pri­kazuje Hos­podin, tvoj Bôh, aby si činil tieto ustanovenia a súdy a tedy ich budeš os­tríhať a činiť celým svojím srd­com a celou svojou dušou. 17 Dnes­ká si pre­hlásil o Hos­podinovi, že ti bude Bohom, a že budeš chodiť po jeho ces­tách a os­tríhať jeho ustanovenia a jeho pri­kázania a jeho súdy a že budeš počúvať na jeho hlas. 18 A zase Hos­podin pre­hlásil o tebe dnes, že mu budeš ľudom zvlášt­neho vlast­níc­tva, jako ti hovoril, a že budeš os­tríhať všet­ky jeho pri­kázania,

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

17 Dnes­ká si pre­hlásil o Hos­podinovi, že ti bude Bohom, a že budeš chodiť po jeho ces­tách a os­tríhať jeho ustanovenia a jeho pri­kázania a jeho súdy a že budeš počúvať na jeho hlas.

Evanjelický

17 Dnes si vy­hlásil o Hos­podinovi, že ti bude Bohom, že budeš kráčať po Jeho ces­tách a za­chovávať Jeho ustanovenia, Jeho príkazy a Jeho práv­ne pred­pisy a že budeš po­slúchať Jeho hlas.

Ekumenický

17 Dnes si o Hospodinovi vy­hlásil, že ti bude Bohom, že budeš chodiť po jeho ces­tách a za­chovávať jeho ustanovenia, príkazy a práv­ne pred­pisy, a že ho budeš po­slúchať.

Bible21

17 Dnes pro­hlašuješ, že Hos­po­din bude tvým Bo­hem, že bu­deš kráčet po jeho cestách, že bu­deš za­chovávat jeho pravi­dla, přikázání a záko­ny a že mu bu­deš po­s­lušný.