Ekumenický5. Mojžišova26,16

5. Mojžišova 26:16

Deuteronomium

Dnes ti pri­kazuje Hos­podin, tvoj Boh, aby si pl­nil tieto ustanovenia a práv­ne pred­pisy. Za­chovávaj ich a uskutočňuj celým srd­com a celou dušou.


Verš v kontexte

15 Zhliad­ni zo svoj­ho svätého príbyt­ku, z nebies, a požeh­naj svoj ľud, Iz­rael, aj zem, krajinu oplývajúcu mliekom a medom, ktorú si nám dal, ako si pri­sahal našim ot­com. 16 Dnes ti pri­kazuje Hos­podin, tvoj Boh, aby si pl­nil tieto ustanovenia a práv­ne pred­pisy. Za­chovávaj ich a uskutočňuj celým srd­com a celou dušou. 17 Dnes si o Hospodinovi vy­hlásil, že ti bude Bohom, že budeš chodiť po jeho ces­tách a za­chovávať jeho ustanovenia, príkazy a práv­ne pred­pisy, a že ho budeš po­slúchať.

späť na 5. Mojžišova, 26

Príbuzné preklady Roháček

16 Dnes, tohoto dňa, ti pri­kazuje Hos­podin, tvoj Bôh, aby si činil tieto ustanovenia a súdy a tedy ich budeš os­tríhať a činiť celým svojím srd­com a celou svojou dušou.

Evanjelický

16 Dnes ti pri­kazuje Hos­podin, tvoj Boh, pl­niť tieto ustanovenia a práv­ne pred­pisy. Za­chovávaj a plň ich celým srd­com a celou dušou.

Ekumenický

16 Dnes ti pri­kazuje Hos­podin, tvoj Boh, aby si pl­nil tieto ustanovenia a práv­ne pred­pisy. Za­chovávaj ich a uskutočňuj celým srd­com a celou dušou.

Bible21

16 Dnešního dne ti Hos­po­din, tvůj Bůh, přikazuje, abys do­držoval tato us­tano­vení a pravi­dla. Pro­to je peč­livě do­držuj ce­lým srd­cem a ce­lou duší.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček