Ekumenický5. Mojžišova25,1

5. Mojžišova 25:1

Deuteronomium

Keď na­stane spor medzi mužmi a prídu k súdu, aby ich roz­súdili, spravod­livého treba ospravedl­niť a vin­níka od­súdiť.


Verš v kontexte

1 Keď na­stane spor medzi mužmi a prídu k súdu, aby ich roz­súdili, spravod­livého treba ospravedl­niť a vin­níka od­súdiť. 2 Ak si vin­ník za­slúži bičovanie, dá ho sud­ca položiť na zem a pred sebou zbičovať podľa toho, koľko úderov za­sluhuje. 3 Môže ho od­súdiť na štyrid­sať úderov, no viac mu ne­smie dať, lebo keby ich do­stal viac, tvoj brat by bol po­tupený pred tebou.

späť na 5. Mojžišova, 25

Príbuzné preklady Roháček

1 Keby po­vs­tal spor medzi niek­torými ľuďmi, prij­dú k súdu, a budú ich súdiť a vy­hlásia toho, kto je spraved­livý, za spraved­livého, a vin­ného vy­hlásia za vin­ného.

Evanjelický

1 Ak vznik­ne spor medzi mužmi a prídu pred súd, ak ich budú súdiť, spravod­livého oslobodia a vin­ného od­súdia,

Ekumenický

1 Keď na­stane spor medzi mužmi a prídu k súdu, aby ich roz­súdili, spravod­livého treba ospravedl­niť a vin­níka od­súdiť.

Bible21

1 Když mezi lid­mi vznikne spor, ať se jdou ne­chat roz­sou­dit k sou­du. Soud­ci ať zjednají právo to­mu, kdo je v právu, a viníka ať od­soudí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček