Ekumenický5. Mojžišova12,1

5. Mojžišova 12:1

Deuteronomium

Toto sú ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré máte za­chovávať a pl­niť v krajine, ktorú ti dal Hos­podin, Boh tvojich ot­cov, aby si ju ob­sadil na celý čas vášho po­zem­ského života.


Verš v kontexte

1 Toto sú ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré máte za­chovávať a pl­niť v krajine, ktorú ti dal Hos­podin, Boh tvojich ot­cov, aby si ju ob­sadil na celý čas vášho po­zem­ského života. 2 Ú­pl­ne zničte všet­ky mies­ta, kde na vy­sokých vr­choch, kop­coch a pod každým zeleným stromom slúžili svojim bohom národy, ktoré si pod­maníte. 3 Ich ol­táre zbúraj­te, po­svät­né stĺpy polám­te, ašéry spáľte, sochy ich bôžikov po­sekaj­te a ich mená od­stráňte z toho mies­ta.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

1 Toto sú ustanovenia a súdy, ktoré budete os­tríhať, aby ste ich činili v zemi, ktorú ti dal Hos­podin, Bôh tvojich ot­cov, aby si ju zau­jal do dedičs­tva, po všet­ky dni, v ktorých budete živí na zemi.

Evanjelický

1 Toto sú ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré máte za­chovávať a pl­niť v krajine, ktorú ti Hos­podin, Boh tvojich ot­cov, dal na celý čas vášho života na zemi.

Ekumenický

1 Toto sú ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré máte za­chovávať a pl­niť v krajine, ktorú ti dal Hos­podin, Boh tvojich ot­cov, aby si ju ob­sadil na celý čas vášho po­zem­ského života.

Bible21

1 Toto jsou pravi­dla a záko­ny, jež bu­dete po všech­ny dny svého živo­ta peč­livě do­držovat v ze­mi, kte­rou ti Hos­po­din, Bůh tvých ot­ců, dal za dě­dictví.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček