Ekumenický5. Mojžišova12,2

5. Mojžišova 12:2

Deuteronomium

Ú­pl­ne zničte všet­ky mies­ta, kde na vy­sokých vr­choch, kop­coch a pod každým zeleným stromom slúžili svojim bohom národy, ktoré si pod­maníte.


Verš v kontexte

1 Toto sú ustanovenia a práv­ne pred­pisy, ktoré máte za­chovávať a pl­niť v krajine, ktorú ti dal Hos­podin, Boh tvojich ot­cov, aby si ju ob­sadil na celý čas vášho po­zem­ského života. 2 Ú­pl­ne zničte všet­ky mies­ta, kde na vy­sokých vr­choch, kop­coch a pod každým zeleným stromom slúžili svojim bohom národy, ktoré si pod­maníte. 3 Ich ol­táre zbúraj­te, po­svät­né stĺpy polám­te, ašéry spáľte, sochy ich bôžikov po­sekaj­te a ich mená od­stráňte z toho mies­ta.

späť na 5. Mojžišova, 12

Príbuzné preklady Roháček

2 Do­is­ta zkazíte všet­ky mies­ta, na ktorých slúžily národy, ktoré vy zauj­mete do dedičs­tva, svojim bohom ako na vy­sokých vr­choch tak i na vŕškoch i pod každým stromom zeleným.

Evanjelický

2 Ú­pl­ne zničte všet­ky mies­ta, na ktorých národy, ktoré si pod­maníte, slúžili svojim bohom na vy­sokých vr­choch, na kop­coch a pod každým zeleným stromom.

Ekumenický

2 Ú­pl­ne zničte všet­ky mies­ta, kde na vy­sokých vr­choch, kop­coch a pod každým zeleným stromom slúžili svojim bohom národy, ktoré si pod­maníte.

Bible21

2 Na­prosto znič­te všech­na mís­ta, kde náro­dy, které vy­hání­te, slouži­ly svým bo­hům – ať už na vy­sokých horách a návrších nebo pod kde­jakým košatým stro­mem.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček