Ekumenický5. Mojžišova11,11

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

5. Mojžišova 11:11

Deuteronomium

Krajina, do ktorej sa uberáte a ktorú máte ob­sadiť, je krajina vr­chov a plání. Vodu pije z nebeského dažďa.


Verš v kontexte

10 Krajina, ktorú pri­chádzaš ob­sadiť, nie je ako Egypt, z ktorého ste vy­šli, ktorý si osieval svojím semenom a nohami ot­váral kanály pri za­vlažovaní zeleninovej záh­rady. 11 Krajina, do ktorej sa uberáte a ktorú máte ob­sadiť, je krajina vr­chov a plání. Vodu pije z nebeského dažďa. 12 Je to krajina, o ktorú sa stará Hos­podin, tvoj Boh. Oči Hos­podina, tvoj­ho Boha, sú na ňu ustavične upreté od začiat­ku až do kon­ca roka.

späť na 5. Mojžišova, 11

Príbuzné preklady Roháček

11 Ale zem, do ktorej idete, aby ste ju zau­jali do dedičs­tva, je zem, v ktorej sú vrchy a doliny, ktorá pije vodu, keď prší dážď z neba,

Evanjelický

11 Krajina, ktorú idete zau­jať, je krajinou vr­chov a údolí; vodu pije z nebes­kého dažďa;

Ekumenický

11 Krajina, do ktorej sa uberáte a ktorú máte ob­sadiť, je krajina vr­chov a plání. Vodu pije z nebeského dažďa.

Bible21

11 Země, kte­rou jdete ob­sa­dit, je země hor a údo­lí, za­vlažovaná ne­bes­kým deštěm.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček