Ekumenický3. Jánov1,10

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

3. Jánov 1:10

Pre­to až prídem, upozor­ním na jeho skut­ky, ktoré pácha, keď nás zlomyseľne ohovára. Akoby mu to však ne­stačilo, ani sám ne­prijíma bratov a tým, čo by ich chceli prijať, bráni a vy­lučuje ich z cirkvi.


Verš v kontexte

9 Niečo som už cir­kvi na­písal, ale Di­ot­refes, ktorý chce byť pr­vý medzi nimi, nás ne­prijíma. 10 Pre­to až prídem, upozor­ním na jeho skut­ky, ktoré pácha, keď nás zlomyseľne ohovára. Akoby mu to však ne­stačilo, ani sám ne­prijíma bratov a tým, čo by ich chceli prijať, bráni a vy­lučuje ich z cirkvi. 11 Milovaný, ne­na­sleduj zlé, ale dob­ré. Kto robí dob­re, je z Boha; kto robí zle, ne­videl Boha.

späť na 3. Jánov, 1

Príbuzné preklady Roháček

10 Pre­to ak prij­dem, pri­pomeniem jeho skut­ky, ktoré robí, že hovorí o nás zlé reči a ne­majúc do­sť na tom, ani sám ne­prijíma bratov a tým, ktorí by chceli, bráni a vy­lučuje ich zo sboru.

Evanjelický

10 Pre­to keď prídem, spomeniem jeho skut­ky, ktoré pácha, keď nás zlými slovami ohovára; a ani na tom ne­má do­sť, ale ani sám ne­prijíma bratov, a tým, ktorí by ich chceli (prijímať), za­braňuje a vy­lučuje ich z cir­kev­ného zboru.

Ekumenický

10 Pre­to až prídem, upozor­ním na jeho skut­ky, ktoré pácha, keď nás zlomyseľne ohovára. Akoby mu to však ne­stačilo, ani sám ne­prijíma bratov a tým, čo by ich chceli prijať, bráni a vy­lučuje ich z cirkvi.

Bible21

10 Pro­to až při­jdu, připo­menu, co dělá, když o nás šíří ty zlé ne­smys­ly. A jako by toho ne­bylo dost, nejenže sám bra­t­ry ne­při­jímá, ale druhým to za­kazuje a vy­hání je z církve.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček