Ekumenický3. Jánov1

3. Jánov

Pozdrav1 Starší, milovanému Gájovi, ktorého milujem v pravde. 2 Milovaný, prajem ti, aby sa ti vo všet­kom darilo a bol si zdravý, tak ako sa darí tvojej duši. 3 Lebo som sa veľmi za­radoval, keď prišli bratia a vy­dávali svedec­tvo o tvojej ver­nos­ti prav­de a o tom, ako na­ozaj kráčaš v pravde. 4 Ne­mám väčšej rados­ti, ako keď počujem, že moje deti žijú v pravde. Gájova spolupráca5 Milovaný, ver­ne konáš všet­ko, čo robíš pre bratov, hoci sú cudzin­ci. 6 Oni vy­dali pred cir­kvou svedec­tvo o tvojej lás­ke. A dob­re urobíš, keď ich tak vy­chys­táš na ces­tu, ako sa pat­rí pred Bohom. 7 Veď pre jeho meno sa vy­dali na ces­tu a nič ne­prijímajú od po­hanov. 8 My sa teda máme takých­to ujímať, aby sme moh­li spoločne pracovať pre prav­du. Diotrefov odpor9 Niečo som už cir­kvi na­písal, ale Di­ot­refes, ktorý chce byť pr­vý medzi nimi, nás ne­prijíma. 10 Pre­to až prídem, upozor­ním na jeho skut­ky, ktoré pácha, keď nás zlomyseľne ohovára. Akoby mu to však ne­stačilo, ani sám ne­prijíma bratov a tým, čo by ich chceli prijať, bráni a vy­lučuje ich z cirkvi. 11 Milovaný, ne­na­sleduj zlé, ale dob­ré. Kto robí dob­re, je z Boha; kto robí zle, ne­videl Boha. 12 O Demetriovi všet­ci vy­dávajú dob­ré svedec­tvo, aj samot­ná prav­da. Aj my vy­dávame svedec­tvo a ty vieš, že naše svedec­tvo je prav­divé. Pozdravy13 Mnoho by som ti mal písať, ale nech­cem to zveriť at­ramen­tu a peru. 14 Dúfam však, že ťa čo­skoro uvidím a poroz­právame sa z tváre do tváre. 15 Po­koj nech je s tebou! Po­zdravujú ťa priatelia. Po­zdravuj osob­ne každého z priateľov!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček