Ekumenický2. Samuelova23,10

2. Samuelova 23:10

on sa po­stavil na od­por a bil Filištín­cov, do­kiaľ vládal, kým mu od meča ne­zmeravela ruka. V ten deň pri­pravil Hos­podin veľké víťazs­tvo. Ľud sa po­tom k nemu vrátil, ale už len olúpiť po­bitých.


Verš v kontexte

9 Ďalší bol Eleazár, syn Achochi­ov­ho syna Dódu. Pat­ril k trojici hr­dinov. Bol s Dávidom, keď vy­zývali Filištín­cov, ktorí sa tam zišli do boja. Keď Iz­raeliti ustupovali, 10 on sa po­stavil na od­por a bil Filištín­cov, do­kiaľ vládal, kým mu od meča ne­zmeravela ruka. V ten deň pri­pravil Hos­podin veľké víťazs­tvo. Ľud sa po­tom k nemu vrátil, ale už len olúpiť po­bitých. 11 Na­sleduje Ageho syn Harárčan Šam­ma. Raz sa Filištín­ci zhromaždili pri Lechi, kde bola časť poľa pl­ná šošovice. Keď ľud utekal pred Filištín­cami,

späť na 2. Samuelova, 23

Príbuzné preklady Roháček

10 Ten vstal a bil Filištínov, do­kiaľ len ne­us­tala jeho ruka, a neprilepila sa jeho ruka na meč. A tak učinil Hos­podin veľké spasenie toho dňa. A ľud sa na­vrátil za ním iba olúpiť pobitých.

Evanjelický

10 on po­vs­tal a bil Filištín­cov, kým mu len ne­us­tala ruka a ne­zmeravela mu na meči. I spôsobil Hos­podin v ten deň veľké vy­slobodenie. Vtedy sa ľud vrátil za ním, len aby bral korisť.

Ekumenický

10 on sa po­stavil na od­por a bil Filištín­cov, do­kiaľ vládal, kým mu od meča ne­zmeravela ruka. V ten deň pri­pravil Hos­podin veľké víťazs­tvo. Ľud sa po­tom k nemu vrátil, ale už len olúpiť po­bitých.

Bible21

10 teh­dy vstal a po­bíjel Fi­liští­ny, až mu ruka ztuh­la, že ne­mohl pustit meč. Lid jen po­stu­po­val za ním a obíral po­bi­té. Hos­po­din toho dne způso­bil ve­liké vítěz­ství.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček