Roháček2. Samuelova23,10

2. Samuelova 23:10

Ten vstal a bil Filištínov, do­kiaľ len ne­us­tala jeho ruka, a neprilepila sa jeho ruka na meč. A tak učinil Hos­podin veľké spasenie toho dňa. A ľud sa na­vrátil za ním iba olúpiť pobitých.


Verš v kontexte

9 Po ňom Eleazár, syn Do­du, syna Achochiho, medzi tromi hr­dinami s Dávidom, keď opo­vr­h­li Filištín­mi. Boli sa tam shromaždili do boja, a mužovia Iz­raelovi boli od­išli ta hore. 10 Ten vstal a bil Filištínov, do­kiaľ len ne­us­tala jeho ruka, a neprilepila sa jeho ruka na meč. A tak učinil Hos­podin veľké spasenie toho dňa. A ľud sa na­vrátil za ním iba olúpiť pobitých. 11 Po ňom bol Šamma, syn Ageho, Harár­sky. Lebo keď sa boli shromaždili Filištíni v haj­no, kde bola čias­t­ka poľa, pl­ná šošovice, a keď utekal ľud pred Filištín­mi,

späť na 2. Samuelova, 23

Príbuzné preklady Roháček

10 Ten vstal a bil Filištínov, do­kiaľ len ne­us­tala jeho ruka, a neprilepila sa jeho ruka na meč. A tak učinil Hos­podin veľké spasenie toho dňa. A ľud sa na­vrátil za ním iba olúpiť pobitých.

Evanjelický

10 on po­vs­tal a bil Filištín­cov, kým mu len ne­us­tala ruka a ne­zmeravela mu na meči. I spôsobil Hos­podin v ten deň veľké vy­slobodenie. Vtedy sa ľud vrátil za ním, len aby bral korisť.

Ekumenický

10 on sa po­stavil na od­por a bil Filištín­cov, do­kiaľ vládal, kým mu od meča ne­zmeravela ruka. V ten deň pri­pravil Hos­podin veľké víťazs­tvo. Ľud sa po­tom k nemu vrátil, ale už len olúpiť po­bitých.

Bible21

10 teh­dy vstal a po­bíjel Fi­liští­ny, až mu ruka ztuh­la, že ne­mohl pustit meč. Lid jen po­stu­po­val za ním a obíral po­bi­té. Hos­po­din toho dne způso­bil ve­liké vítěz­ství.