Ekumenický2. Samuelova1,23

2. Samuelova 1:23

Saul a Jonatán, vzác­ni a drahí v živote, ani sm­rť ich ne­moh­la roz­deliť. Rých­lejší boli než or­ly, udat­nejší ako levy.


Verš v kontexte

22 lež kr­vou po­bitých, tukom hr­dinov. Luk Jonatánov ni­kdy ne­minul cieľ, Saul svoj meč ni­kdy ne­tasil na­práz­dno. 23 Saul a Jonatán, vzác­ni a drahí v živote, ani sm­rť ich ne­moh­la roz­deliť. Rých­lejší boli než or­ly, udat­nejší ako levy. 24 Dcéry Iz­raela, oplakávaj­te Sau­la! On vás od­ieval do kar­mazínu a skvos­tu, zlatými šperk­mi šaty vám zdobieval.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 Saul a Jonatán, milovaní a utešení vo svojom živote, neboli roz­lúčení ani pri svojej smr­ti. Rých­lejší boli ako or­li, sil­nejší boli ako ľvi!

Evanjelický

23 Saul a Jonatán, ktorí sa ľúbili, milí si boli v živote, ni sm­rťou nedali sa roz­lúčiť. Nad or­lov boli rých­lejší, nad levov boli sil­nejší.

Ekumenický

23 Saul a Jonatán, vzác­ni a drahí v živote, ani sm­rť ich ne­moh­la roz­deliť. Rých­lejší boli než or­ly, udat­nejší ako levy.

Bible21

23 Sau­le a Jonatane, v živo­tě druhové milí, ve smrti nejste rozloučeni, rychlejší než or­li, silnější než lvi!

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček