Ekumenický2. Samuelova1,22

2. Samuelova 1:22

lež kr­vou po­bitých, tukom hr­dinov. Luk Jonatánov ni­kdy ne­minul cieľ, Saul svoj meč ni­kdy ne­tasil na­práz­dno.


Verš v kontexte

21 Vr­chy Gil­bóy, nech vás ne­zvlaží rosa ani dážď, polia nech ne­vydávajú obet­né dary, lebo tam sa skropil štít hr­dinov, štít Sau­lov, po­mazaný nie olejom, 22 lež kr­vou po­bitých, tukom hr­dinov. Luk Jonatánov ni­kdy ne­minul cieľ, Saul svoj meč ni­kdy ne­tasil na­práz­dno. 23 Saul a Jonatán, vzác­ni a drahí v živote, ani sm­rť ich ne­moh­la roz­deliť. Rých­lejší boli než or­ly, udat­nejší ako levy.

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

22 Od krvi po­bitých, od tuku udat­ných ne­uh­lo kedysi zpät lučište Jonatánovo, a meč Sau­lov nenav­rátil sa prázd­ny.

Evanjelický

22 Luk Jonatánov sa ne­od­vracal od krvi po­bitých a od tiel hr­dinov a prázd­ny ne­vracal sa Sau­lov meč.

Ekumenický

22 lež kr­vou po­bitých, tukom hr­dinov. Luk Jonatánov ni­kdy ne­minul cieľ, Saul svoj meč ni­kdy ne­tasil na­práz­dno.

Bible21

22 Bez krve raněných, bez tuku udatnýchluk Jo­na­tanův se nevracel, ani meč Saulův, než býval na­sy­cen.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček