Roháček2. Samuelova1,23

2. Samuelova 1:23

Saul a Jonatán, milovaní a utešení vo svojom živote, neboli roz­lúčení ani pri svojej smr­ti. Rých­lejší boli ako or­li, sil­nejší boli ako ľvi!


Verš v kontexte

22 Od krvi po­bitých, od tuku udat­ných ne­uh­lo kedysi zpät lučište Jonatánovo, a meč Sau­lov nenav­rátil sa prázd­ny. 23 Saul a Jonatán, milovaní a utešení vo svojom živote, neboli roz­lúčení ani pri svojej smr­ti. Rých­lejší boli ako or­li, sil­nejší boli ako ľvi! 24 Dcéry Iz­raelove, plačte nad Sau­lom, ktorý vás od­ieval pur­purom, dvak­rát far­beným, s oz­dobami, ktorý dával zlaté oz­doby na vaše rúcha!

späť na 2. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

23 Saul a Jonatán, milovaní a utešení vo svojom živote, neboli roz­lúčení ani pri svojej smr­ti. Rých­lejší boli ako or­li, sil­nejší boli ako ľvi!

Evanjelický

23 Saul a Jonatán, ktorí sa ľúbili, milí si boli v živote, ni sm­rťou nedali sa roz­lúčiť. Nad or­lov boli rých­lejší, nad levov boli sil­nejší.

Ekumenický

23 Saul a Jonatán, vzác­ni a drahí v živote, ani sm­rť ich ne­moh­la roz­deliť. Rých­lejší boli než or­ly, udat­nejší ako levy.

Bible21

23 Sau­le a Jonatane, v živo­tě druhové milí, ve smrti nejste rozloučeni, rychlejší než or­li, silnější než lvi!