Ekumenický2. Kronická31,6

2. Kronická 31:6

Aj Iz­raeliti a Júdov­ci, bývajúci v judských mes­tách, od­vádzali desiatok zo stat­ku a oviec, ako aj desiatok z darov za­svätených ich Bohu, Hos­podinovi, a uložili to na hŕby.


Verš v kontexte

5 Keď sa tá výz­va roz­nies­la, naz­nášali Iz­raeliti množs­tvo pr­votín obilia, muštu, oleja, medu a rôz­nych poľných plodín. Prinies­li i mnoho desiat­kov zo všet­kého. 6 Aj Iz­raeliti a Júdov­ci, bývajúci v judských mes­tách, od­vádzali desiatok zo stat­ku a oviec, ako aj desiatok z darov za­svätených ich Bohu, Hos­podinovi, a uložili to na hŕby. 7 V treťom mesiaci ich začali za­kladať a v siedmom mesiaci skončili.

späť na 2. Kronická, 31

Príbuzné preklady Roháček

6 Aj synovia Iz­raelovi a Júdovi, ktorí bývali v mes­tách Júdových, tí tiež donášali desiatok z volov a z drob­ného dobyt­ka jako aj desiatok svätých vecí, ktoré boly za­svätené Hos­podinovi, ich Bohu, a skladali to po hromadách.

Evanjelický

6 Iz­rael­ci a Júdej­ci, bývajúci v jud­ských mes­tách, prinášali tiež desiat­ky z darov za­svätených Hos­podinovi, ich Bohu, a skladali to na hromady.

Ekumenický

6 Aj Iz­raeliti a Júdov­ci, bývajúci v judských mes­tách, od­vádzali desiatok zo stat­ku a oviec, ako aj desiatok z darov za­svätených ich Bohu, Hos­podinovi, a uložili to na hŕby.

Bible21

6 synové Iz­rae­le i Ju­dy, kteří byd­le­li v jud­ských měs­tech, to­tiž při­nes­li desá­tek z ov­cí, koz a býčků. Přináše­li také desátky ze své úro­dy, které za­svě­ti­li Hos­po­di­nu, své­mu Bo­hu, a vrši­li je na hro­ma­dy.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček