Ekumenický2. Kronická31,5

2. Kronická 31:5

Keď sa tá výz­va roz­nies­la, naz­nášali Iz­raeliti množs­tvo pr­votín obilia, muštu, oleja, medu a rôz­nych poľných plodín. Prinies­li i mnoho desiat­kov zo všet­kého.


Verš v kontexte

4 Ľudu, obyvateľom Jeruzalema, pri­kázal od­vádzať pre kňazov a levitov určenú čias­t­ku, aby sa moh­li pev­ne držať Hos­podinov­ho zákona. 5 Keď sa tá výz­va roz­nies­la, naz­nášali Iz­raeliti množs­tvo pr­votín obilia, muštu, oleja, medu a rôz­nych poľných plodín. Prinies­li i mnoho desiat­kov zo všet­kého. 6 Aj Iz­raeliti a Júdov­ci, bývajúci v judských mes­tách, od­vádzali desiatok zo stat­ku a oviec, ako aj desiatok z darov za­svätených ich Bohu, Hos­podinovi, a uložili to na hŕby.

späť na 2. Kronická, 31

Príbuzné preklady Roháček

5 A hneď, ako vy­šiel roz­kaz, na­snášali synovia Iz­raelovi mnoho pr­votín obilia, vína, oleja, medu a všet­kých úrod poľných i desiat­ku zo všetkého nadonášali hoj­ne.

Evanjelický

5 Keď sa to nariadenie roz­nies­lo, nanosili Iz­rael­ci množs­tvo pr­votín obilia, muštu, oleja, medu, a rôz­nych poľných plodín; prinies­li i mnoho desiatok zo všet­kého.

Ekumenický

5 Keď sa tá výz­va roz­nies­la, naz­nášali Iz­raeliti množs­tvo pr­votín obilia, muštu, oleja, medu a rôz­nych poľných plodín. Prinies­li i mnoho desiat­kov zo všet­kého.

Bible21

5 Jakmi­le se ta zpráva rozšíři­la, synové Iz­rae­le za­ča­li přinášet množství prvo­tin z obi­lí, ví­na, ole­je, medu a z veškeré úro­dy. Při­nes­li také štědrý desá­tek ze všech věcí;

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček