Ekumenický2. Kronická31,15

2. Kronická 31:15

Jemu pod­liehali v kňazských mes­tách: Éden, Min­jamín, Ješua, Šemaja, Amar­ja a Šekan­ja, aby ver­ne roz­deľovali svojim bratom podľa tried, nad­riadenému i pod­riadenému.


Verš v kontexte

14 Lévi­ovec Kóre, syn Jim­nov, strážca východ­nej brány, spravoval milodary, určené Bohu. Mal z nich dávať na po­z­dvihované obety Hos­podinovi a na najs­vätejšie dary. 15 Jemu pod­liehali v kňazských mes­tách: Éden, Min­jamín, Ješua, Šemaja, Amar­ja a Šekan­ja, aby ver­ne roz­deľovali svojim bratom podľa tried, nad­riadenému i pod­riadenému. 16 Navyše aj osobám mužs­kého po­hlavia, ktoré boli uvedené v rodovom zo­zname od troj­ročných na­hor, každému, kto pri­chádzal do Hos­podinov­ho domu podľa každoden­ného poriad­ku do služby, podľa ich po­vin­nos­tí a za­delenia.

späť na 2. Kronická, 31

Príbuzné preklady Roháček

15 Jemu ku po­moci boli: Éden, Min­jamin, Ješua, Šemai­áš, Amariáš a Šechaniáš po mes­tách kňazov, ver­ní to mužovia, aby roz­deľovali svojim bratom po jed­not­livých oddeleniach ako veľkému, tak malému,

Evanjelický

15 Pod jeho rukou v kňaz­ských mes­tách ver­ne slúžili: Éden, Min­jamín, Ješúá, Šemaja, Amar­ja a Šechan­ja, aby dávali podiel svojim bratom v od­dieloch, veľkému i malému -

Ekumenický

15 Jemu pod­liehali v kňazských mes­tách: Éden, Min­jamín, Ješua, Šemaja, Amar­ja a Šekan­ja, aby ver­ne roz­deľovali svojim bratom podľa tried, nad­riadenému i pod­riadenému.

Bible21

15 V kněžských měs­tech měl po­mo­cníky Ede­na, Min­ja­mi­na, Ješuu, Še­majáše, Ama­ri­áše a Še­chaniáše, kteří svědo­mi­tě roz­dělova­li příděly bratřím v jednot­livých kněžských směnách, mladým stejně jako starým.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček