Ekumenický2. Kronická31,16

2. Kronická 31:16

Navyše aj osobám mužs­kého po­hlavia, ktoré boli uvedené v rodovom zo­zname od troj­ročných na­hor, každému, kto pri­chádzal do Hos­podinov­ho domu podľa každoden­ného poriad­ku do služby, podľa ich po­vin­nos­tí a za­delenia.


Verš v kontexte

15 Jemu pod­liehali v kňazských mes­tách: Éden, Min­jamín, Ješua, Šemaja, Amar­ja a Šekan­ja, aby ver­ne roz­deľovali svojim bratom podľa tried, nad­riadenému i pod­riadenému. 16 Navyše aj osobám mužs­kého po­hlavia, ktoré boli uvedené v rodovom zo­zname od troj­ročných na­hor, každému, kto pri­chádzal do Hos­podinov­ho domu podľa každoden­ného poriad­ku do služby, podľa ich po­vin­nos­tí a za­delenia. 17 Kňaz­ské zo­znamy sa zo­stavovali podľa rodin­ného pôvodu a levit­ské zo­znamy od dvad­saťročných na­hor podľa ich po­vin­nos­tí a tried.

späť na 2. Kronická, 31

Príbuzné preklady Roháček

16 krome za­písaných v ich rodok­meni, k­torí boli mužského po­hlavia, vo veku od troch rokov a vy­še, všet­kým tým, ktorí pri­chádzali do domu Hos­podinov­ho pre to, čo im pri­pádalo na ktorý ten deň, podľa ich služby v ich úlohách a podľa toho, jaké boly ich od­delenia,

Evanjelický

16 ok­rem mužs­kých, uvedených v rodovom zo­zname od troj­ročných na­hor - všet­kým tým, čo pri­chádzali do domu Hos­podinov­ho podľa každoden­ného poriad­ku do služby, ako im pat­rilo podľa ich od­dielov.

Ekumenický

16 Navyše aj osobám mužs­kého po­hlavia, ktoré boli uvedené v rodovom zo­zname od troj­ročných na­hor, každému, kto pri­chádzal do Hos­podinov­ho domu podľa každoden­ného poriad­ku do služby, podľa ich po­vin­nos­tí a za­delenia.

Bible21

16 Roz­dělova­li je všem mužům od tří let výše, kteří byli uve­deni ve jmenných se­z­na­mech – všem, kteří při­cháze­li do Hos­po­di­nova chrá­mu za každo­denní­mi po­vinnost­mi pod­le druhu práce, služebního za­řazení a smě­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček