Ekumenický2. Kronická13,9

2. Kronická 13:9

Či ste ne­vyh­nali Hos­podinových kňazov, Áronov­cov a levitov a nenarobili si kňazov ako národy iných krajín? Veď každý, kto sa uchádzal o úrad s mladým býčkom alebo so sied­mimi baran­mi, stal sa kňazom toho, čo nie je Boh.


Verš v kontexte

8 Mys­líte si teraz, že keď vás je také veľké množs­tvo a sú s vami zlaté teľce, ktoré vám Járobeám zhotovil za bohov, budete môcť vzdorovať Hos­podinov­mu kráľov­stvu, spravovanému Dávidov­cami? 9 Či ste ne­vyh­nali Hos­podinových kňazov, Áronov­cov a levitov a nenarobili si kňazov ako národy iných krajín? Veď každý, kto sa uchádzal o úrad s mladým býčkom alebo so sied­mimi baran­mi, stal sa kňazom toho, čo nie je Boh. 10 Naším Bohom je však Hos­podin, ktorého sme ne­opus­tili. Kňaz­skú službu Hos­podinovi za­stávajú Áronov­ci a po­sluhujú im leviti.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

9 Či ste azda nezah­nali kňazov Hos­podinových, synov Áronových, a Levitov? A narobili ste si kňazov ako národy iných zemí; ktokoľvek prij­de, aby na­pl­nil svoju ruku jun­com alebo sied­mimi baran­mi, nuž stane sa kňazom tomu, čo nie je Bohom.

Evanjelický

9 Ne­vyh­nali ste si kňazov ako národy iných krajín? Každý, kto sa uchádzal s mladým jun­com a sied­mimi baran­mi o ustanovenie, stal sa kňazom nebohov.

Ekumenický

9 Či ste ne­vyh­nali Hos­podinových kňazov, Áronov­cov a levitov a nenarobili si kňazov ako národy iných krajín? Veď každý, kto sa uchádzal o úrad s mladým býčkom alebo so sied­mimi baran­mi, stal sa kňazom toho, čo nie je Boh.

Bible21

9 Copak jste ne­vy­hna­li Hos­po­di­novy kněze, syny Áro­novy, i levi­ty? Copak jste si sami ne­poří­di­li kněze, jako to dělají po­hané v cizích zemích? Kdoko­li si s mladým býčkem a sed­mi be­ra­ny při­jde pro vy­svěcení, už je z něj kněz těch vašich ne­bo­hů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček