Evanjelický2. Kronická13,9

2. Kronická 13:9

Ne­vyh­nali ste si kňazov ako národy iných krajín? Každý, kto sa uchádzal s mladým jun­com a sied­mimi baran­mi o ustanovenie, stal sa kňazom nebohov.


Verš v kontexte

8 Naz­dávate sa teraz, že odoláte kráľov­stvu Hos­podinov­mu v rukách Dávidov­cov, keď je vás toľký dav a máte zlaté teľce, ktoré vám spravil Járobeám ako bohov? 9 Ne­vyh­nali ste si kňazov ako národy iných krajín? Každý, kto sa uchádzal s mladým jun­com a sied­mimi baran­mi o ustanovenie, stal sa kňazom nebohov. 10 Naším Bohom je však Hos­podin, ktorého sme ne­opus­tili, a kňaz­mi, slúžiacimi Hos­podinovi, sú synovia Áronovi; levíti sú pri práci.

späť na 2. Kronická, 13

Príbuzné preklady Roháček

9 Či ste azda nezah­nali kňazov Hos­podinových, synov Áronových, a Levitov? A narobili ste si kňazov ako národy iných zemí; ktokoľvek prij­de, aby na­pl­nil svoju ruku jun­com alebo sied­mimi baran­mi, nuž stane sa kňazom tomu, čo nie je Bohom.

Evanjelický

9 Ne­vyh­nali ste si kňazov ako národy iných krajín? Každý, kto sa uchádzal s mladým jun­com a sied­mimi baran­mi o ustanovenie, stal sa kňazom nebohov.

Ekumenický

9 Či ste ne­vyh­nali Hos­podinových kňazov, Áronov­cov a levitov a nenarobili si kňazov ako národy iných krajín? Veď každý, kto sa uchádzal o úrad s mladým býčkom alebo so sied­mimi baran­mi, stal sa kňazom toho, čo nie je Boh.

Bible21

9 Copak jste ne­vy­hna­li Hos­po­di­novy kněze, syny Áro­novy, i levi­ty? Copak jste si sami ne­poří­di­li kněze, jako to dělají po­hané v cizích zemích? Kdoko­li si s mladým býčkem a sed­mi be­ra­ny při­jde pro vy­svěcení, už je z něj kněz těch vašich ne­bo­hů.