Bible212. Letopisů13,9

2. Letopisů 13:9

Copak jste ne­vy­hna­li Hos­po­di­novy kněze, syny Áro­novy, i levi­ty? Copak jste si sami ne­poří­di­li kněze, jako to dělají po­hané v cizích zemích? Kdoko­li si s mladým býčkem a sed­mi be­ra­ny při­jde pro vy­svěcení, už je z něj kněz těch vašich ne­bo­hů.


Verš v kontexte

8 Copak si mys­lí­te, že teď můžete ob­stát pro­ti Hos­po­di­novu králov­ství, které je v ru­kou Davi­dových synů? Snad pro­to, že je vás to­lik? Nebo pro­to, že s se­bou má­te jako bohy zlatá te­la­ta, která vám Je­ro­boám vy­ro­bil? 9 Copak jste ne­vy­hna­li Hos­po­di­novy kněze, syny Áro­novy, i levi­ty? Copak jste si sami ne­poří­di­li kněze, jako to dělají po­hané v cizích zemích? Kdoko­li si s mladým býčkem a sed­mi be­ra­ny při­jde pro vy­svěcení, už je z něj kněz těch vašich ne­bo­hů. 10 Naším Bo­hem je ale Hos­po­din! My jsme ho ne­opusti­li! Kněží, kteří u nás slouží Hos­po­di­nu, jsou synové Áro­novi, kterým po­máhají levi­té.

späť na 2. Letopisů, 13

Príbuzné preklady Roháček

9 Či ste azda nezah­nali kňazov Hos­podinových, synov Áronových, a Levitov? A narobili ste si kňazov ako národy iných zemí; ktokoľvek prij­de, aby na­pl­nil svoju ruku jun­com alebo sied­mimi baran­mi, nuž stane sa kňazom tomu, čo nie je Bohom.

Evanjelický

9 Ne­vyh­nali ste si kňazov ako národy iných krajín? Každý, kto sa uchádzal s mladým jun­com a sied­mimi baran­mi o ustanovenie, stal sa kňazom nebohov.

Ekumenický

9 Či ste ne­vyh­nali Hos­podinových kňazov, Áronov­cov a levitov a nenarobili si kňazov ako národy iných krajín? Veď každý, kto sa uchádzal o úrad s mladým býčkom alebo so sied­mimi baran­mi, stal sa kňazom toho, čo nie je Boh.

Bible21

9 Copak jste ne­vy­hna­li Hos­po­di­novy kněze, syny Áro­novy, i levi­ty? Copak jste si sami ne­poří­di­li kněze, jako to dělají po­hané v cizích zemích? Kdoko­li si s mladým býčkem a sed­mi be­ra­ny při­jde pro vy­svěcení, už je z něj kněz těch vašich ne­bo­hů.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček