Ekumenický2. Kronická10,17

2. Kronická 10:17

Rechabeám vládol iba nad Iz­raelit­mi, ktorí bývali v judských mes­tách.


Verš v kontexte

16 Keď celý Iz­rael videl, že ho kráľ ne­vypočul, dal mu túto od­poveď: Aký podiel máme na Dávidovi? Ne­máme dedičs­tva v synovi Izajovom! Každý do svoj­ho stanu, Iz­rael. Teraz si, Dávid, opat­ruj svoj dom. Nato sa všetok Iz­rael roz­išiel domov. 17 Rechabeám vládol iba nad Iz­raelit­mi, ktorí bývali v judských mes­tách. 18 Keď kráľ Rechabeám vy­slal Hadórama, ktorý riadil nútené práce, Iz­raeliti ho ukameňovali, takže zo­mrel. Samot­ný kráľ Rechabeám led­va stihol na­sad­núť na voz a uj­sť do Jeruzalema.

späť na 2. Kronická, 10

Príbuzné preklady Roháček

17 Ale čo do synov Iz­raelových, ktorí bývali v mes­tách Júdových, nad tými kraľoval Rechabeám.

Evanjelický

17 a Rechabeám vládol iba nad Iz­rael­cami, ktorí bývali v jud­ských mes­tách.

Ekumenický

17 Rechabeám vládol iba nad Iz­raelit­mi, ktorí bývali v judských mes­tách.

Bible21

17 Re­cho­boám pak kraloval jen nad tě­mi syny Iz­rae­le, kteří byd­le­li ve měs­tech Ju­dových.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček