Ekumenický2. Kráľov20,5

2. Kráľov 20:5

Vráť sa a po­vedz Chiz­kijovi, vod­covi môj­ho ľudu: Tak­to vraví Hos­podin, Boh tvoj­ho pra­ot­ca Dávida: Vy­počul som si tvoju mod­lit­bu a videl som tvoje sl­zy. Nuž uzdravím ťa. Na tretí deň vy­stúpiš do Hos­podinov­ho domu.


Verš v kontexte

4 Izai­áš ešte ne­vyšiel z prostredného ná­dvoria, keď ho oslovil Hos­podin: 5 Vráť sa a po­vedz Chiz­kijovi, vod­covi môj­ho ľudu: Tak­to vraví Hos­podin, Boh tvoj­ho pra­ot­ca Dávida: Vy­počul som si tvoju mod­lit­bu a videl som tvoje sl­zy. Nuž uzdravím ťa. Na tretí deň vy­stúpiš do Hos­podinov­ho domu. 6 K tvojmu veku pri­dám pät­násť rokov. Vy­slobodím teba i toto mes­to z hrsti asýr­skeho kráľa. Pre seba a svoj­ho služob­níka Dávida toto mes­to ob­ránim.

späť na 2. Kráľov, 20

Príbuzné preklady Roháček

5 Vráť sa a po­vedz Ezechiášovi, vod­covi môj­ho ľudu: Tak­to hovorí Hos­podin, Bôh Dávida, tvoj­ho ot­ca: Počul som tvoju mod­lit­bu, videl som tvoje sl­zy. Hľa, uzdravím ťa; tretieho dňa vy­j­deš hore do domu Hos­podinov­ho.

Evanjelický

5 Vráť sa a po­vedz Chiz­kijovi, vlád­covi môj­ho ľudu: Tak­to vraví Hos­podin, Boh tvoj­ho otca Dávida: Počul som tvoju mod­lit­bu, videl som tvoje sl­zy. Aj­hľa, uzdravím ťa. Na tretí deň vy­stúpiš do domu Hos­podinov­ho.

Ekumenický

5 Vráť sa a po­vedz Chiz­kijovi, vod­covi môj­ho ľudu: Tak­to vraví Hos­podin, Boh tvoj­ho pra­ot­ca Dávida: Vy­počul som si tvoju mod­lit­bu a videl som tvoje sl­zy. Nuž uzdravím ťa. Na tretí deň vy­stúpiš do Hos­podinov­ho domu.

Bible21

5 „Vrať se a řekni Eze­chiášovi, vůd­ci mého li­du: Toto praví Hos­po­din, Bůh tvého otce Davi­da: Slyšel jsem tvou mod­lit­bu a vi­děl jsem tvé sl­zy. Hle, uz­dravu­ji tě! Třetího dne ve­jdeš do Hos­po­di­nova chrá­mu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček