Ekumenický2. Kráľov20,6

2. Kráľov 20:6

K tvojmu veku pri­dám pät­násť rokov. Vy­slobodím teba i toto mes­to z hrsti asýr­skeho kráľa. Pre seba a svoj­ho služob­níka Dávida toto mes­to ob­ránim.


Verš v kontexte

5 Vráť sa a po­vedz Chiz­kijovi, vod­covi môj­ho ľudu: Tak­to vraví Hos­podin, Boh tvoj­ho pra­ot­ca Dávida: Vy­počul som si tvoju mod­lit­bu a videl som tvoje sl­zy. Nuž uzdravím ťa. Na tretí deň vy­stúpiš do Hos­podinov­ho domu. 6 K tvojmu veku pri­dám pät­násť rokov. Vy­slobodím teba i toto mes­to z hrsti asýr­skeho kráľa. Pre seba a svoj­ho služob­níka Dávida toto mes­to ob­ránim. 7 Izai­áš nato pri­kázal: Po­užite figovú náp­lasť. Vzali a priložili ju na vred. Tak sa uzdravil.

späť na 2. Kráľov, 20

Príbuzné preklady Roháček

6 A pri­dám ku tvojim dňom pät­násť rokov a z ruky as­sýr­skeho kráľa ťa vy­trh­nem i toto mes­to a budem chrániť toto mes­to pre seba a pre Dávida, svoj­ho služob­níka.

Evanjelický

6 Aj­hľa, pri­dám k tvoj­mu veku pät­násť rokov. A vy­trh­nem z hrs­ti asýr­skeho kráľa teba i toto mes­to a budem záštitou tomuto mes­tu kvôli sebe a kvôli svoj­mu služob­níkovi Dávidovi.

Ekumenický

6 K tvojmu veku pri­dám pät­násť rokov. Vy­slobodím teba i toto mes­to z hrsti asýr­skeho kráľa. Pre seba a svoj­ho služob­níka Dávida toto mes­to ob­ránim.

Bible21

6 Při­dám ti patnáct let živo­ta. Kro­mě toho vy­svo­bodím tebe i toto město z ru­kou asyr­ského krále a budu to město bránit. Udělám to pro sebe a pro svého služebníka Davida.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček