Ekumenický2. Korintským6,16

2. Korintským 6:16

Ako pat­rí k sebe Boží chrám a mod­ly? My sme pred­sa chrám živého Boha, ako hovorí Boh: Budem v nich pre­bývať a medzi nimi pre­chádzať sa, a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.


Verš v kontexte

15 A aký je súlad Kris­ta s Beliálom, a aký má podiel veriaci s neveriacim? 16 Ako pat­rí k sebe Boží chrám a mod­ly? My sme pred­sa chrám živého Boha, ako hovorí Boh: Budem v nich pre­bývať a medzi nimi pre­chádzať sa, a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom. 17 Pre­to vy­j­dite spomedzi nich a od­deľte sa, hovorí Pán, nečis­tého sa nedotýkaj­te a ja vás prij­mem

späť na 2. Korintským, 6

Príbuzné preklady Roháček

16 A jaká je shoda medzi chrámom Božím a medzi mod­lami? Lebo veď vy ste chrámom živého Boha, jako po­vedal Bôh: Budem bývať v nich a pre­chádzať sa, a budem ich Bohom, a oni mi budú ľudom.

Evanjelický

16 Aké spojenie medzi chrámom a mod­lami? A my sme pred­sa chrám Boha živého, ako po­vedal Boh: Pre­bývať budem v nich a pre­chádzať sa, a budem im Bohom, a oni mi budú ľudom.

Ekumenický

16 Ako pat­rí k sebe Boží chrám a mod­ly? My sme pred­sa chrám živého Boha, ako hovorí Boh: Budem v nich pre­bývať a medzi nimi pre­chádzať sa, a budem ich Bohom a oni budú mojím ľudom.

Bible21

16 Jaká je jedno­ta Božího chrá­mu s mod­la­mi? My jsme pře­ce chrám živého Bo­ha, jak ře­kl sám Bůh: „Budu v nich pře­bývat a cho­dit mezi nimi. Budu je­jich Bo­hem a oni bu­dou můj lid.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček