Ekumenický1. Tesalonickým2,13

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Tesalonickým 2:13

A pre­to aj my ne­pres­taj­ne ďakujeme Bohu, že keď ste prijali Božie slovo, ktoré ste počuli od nás, nie ako ľud­ské slovo, ale ako Božie slovo — akým na­ozaj je. Ono pôsobí vo vás veriacich.


Verš v kontexte

12 na­pomínali, po­vzbudzovali a za­prisahávali, aby ste vied­li život dôs­toj­ný Boha, ktorý vás po­voláva do svoj­ho kráľov­stva a slávy. 13 A pre­to aj my ne­pres­taj­ne ďakujeme Bohu, že keď ste prijali Božie slovo, ktoré ste počuli od nás, nie ako ľud­ské slovo, ale ako Božie slovo — akým na­ozaj je. Ono pôsobí vo vás veriacich. 14 Veď vy, bratia, na­podobňujete Božie cir­kvi, ktoré sú v Kristovi Ježišovi v Judsku. Veď aj vy ste vy­tr­peli od svojich krajanov to is­té, čo oni od Židov,

späť na 1. Tesalonickým, 2

Príbuzné preklady Roháček

13 A pre­to aj my ne­pres­taj­ne ďakujeme Bohu, že prij­múc od nás slovo zves­ti Božej ne­prijali ste slová ľudí, ale - jako je prav­da - slovo Božie, ktoré aj moc­ne pôsobí vo vás veriacich.

Evanjelický

13 Pre­to aj my ne­pres­taj­ne ďakujeme Bohu, že keď ste prijali naše kázanie o Bohu, prijali ste ho nie ako ľud­ské slovo - čím na­ozaj je! - ale ako slovo Božie, ktoré pôsobí aj vo vás veriacich.

Ekumenický

13 A pre­to aj my ne­pres­taj­ne ďakujeme Bohu, že keď ste prijali Božie slovo, ktoré ste počuli od nás, nie ako ľud­ské slovo, ale ako Božie slovo — akým na­ozaj je. Ono pôsobí vo vás veriacich.

Bible21

13 Ne­u­stále dě­kuje­me Bohu také pro­to, že jste při­ja­li Boží slovo, které jste od nás slyše­li. Při­ja­li jste je ne jako lid­ské slovo, ale jako to, čím sku­tečně je, to­tiž slovo Boží, které koná své dílo ve vás věřících.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček