Ekumenický1. Tesalonickým2,14

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Tesalonickým 2:14

Veď vy, bratia, na­podobňujete Božie cir­kvi, ktoré sú v Kristovi Ježišovi v Judsku. Veď aj vy ste vy­tr­peli od svojich krajanov to is­té, čo oni od Židov,


Verš v kontexte

13 A pre­to aj my ne­pres­taj­ne ďakujeme Bohu, že keď ste prijali Božie slovo, ktoré ste počuli od nás, nie ako ľud­ské slovo, ale ako Božie slovo — akým na­ozaj je. Ono pôsobí vo vás veriacich. 14 Veď vy, bratia, na­podobňujete Božie cir­kvi, ktoré sú v Kristovi Ježišovi v Judsku. Veď aj vy ste vy­tr­peli od svojich krajanov to is­té, čo oni od Židov, 15 ktorí za­bili aj Pána Ježiša i prorokov a aj nás prena­sledovali. Bohu sa ne­páčia a sú v nepriateľstve so všet­kými ľuďmi.

späť na 1. Tesalonickým, 2

Príbuzné preklady Roháček

14 Lebo vy ste sa, bratia, stali na­sledov­ník­mi cir­kví Božích, ktoré sú v Jud­sku v Kris­tu Ježišovi, lebo aj vy ste pre­tr­peli to is­té od svojich vlast­ných súk­meňov­cov ako aj oni od Židov,

Evanjelický

14 Veď vy, bratia, ste na­podobňovateľmi cir­kev­ných zborov Božích, čo sú v Jud­sku v Kris­tovi Ježišovi, lebo aj vy ste tr­peli od vlast­ných rodákov, čo tam­tí od Židov,

Ekumenický

14 Veď vy, bratia, na­podobňujete Božie cir­kvi, ktoré sú v Kristovi Ježišovi v Judsku. Veď aj vy ste vy­tr­peli od svojich krajanov to is­té, čo oni od Židov,

Bible21

14 Vy, bratři, jste následova­li příklad Božích církví v Kri­stu Ježíši, které jsou v Jud­s­ku, ne­boť jste od svých krajanů vy­trpě­li to­též, co oni od Ži­dů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček