Ekumenický1. Tesalonickým1

1. Tesalonickým

Pozdrav1 Pavol, Sil­ván a Timotej tesalonic­kej cir­kvi v Bohu Ot­covi a v Pánovi Ježišovi Kris­tovi: Milosť vám a po­koj. Viera a príklad Tesaloničanov2 Ďakujeme Bohu za vás všet­kých vždy, keď si na vás spomíname vo svojich mod­lit­bách; ustavične 3 pri­pomíname pred Bohom a naším Ot­com dielo vašej viery, úsilie lás­ky a vy­trvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Kris­ta. 4 Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vy­volení, 5 lebo naše evan­jelium ne­prišlo k vám len v slove, ale aj v moci, v Duchu Svätom a v úplnej is­tote; veď viete, akými sme boli medzi vami a pre vás. 6 A vy ste na­podobňovali nás i Pána, keď ste vo veľkom súžení s radosťou z Ducha Svätého prijali slovo, 7 čím ste sa stali vzorom pre všet­kých veriacich v Macedónsku aj Acháj­sku. 8 Lebo od vás sa Pánovo slovo šírilo nielen v Macedónsku a Acháj­sku, ale vaša viera v Boha prenik­la všade, takže my už ne­musíme nič hovoriť. 9 Veď oni sami rozp­rávajú o nás, ako sme prišli k vám a ako ste sa od modiel ob­rátili k Bohu, aby ste slúžili živému a pravému Bohu, 10 a aby ste z nebies očakávali jeho Syna, ktorého vzkriesil z mŕtvych, Ježiša, ktorý nás vy­slobodzuje od budúceho hnevu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček