Ekumenický1. Tesalonickým2,12

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Tesalonickým 2:12

na­pomínali, po­vzbudzovali a za­prisahávali, aby ste vied­li život dôs­toj­ný Boha, ktorý vás po­voláva do svoj­ho kráľov­stva a slávy.


Verš v kontexte

11 Viete dob­re, že sme každého z vás ako otec svoje deti 12 na­pomínali, po­vzbudzovali a za­prisahávali, aby ste vied­li život dôs­toj­ný Boha, ktorý vás po­voláva do svoj­ho kráľov­stva a slávy. 13 A pre­to aj my ne­pres­taj­ne ďakujeme Bohu, že keď ste prijali Božie slovo, ktoré ste počuli od nás, nie ako ľud­ské slovo, ale ako Božie slovo — akým na­ozaj je. Ono pôsobí vo vás veriacich.

späť na 1. Tesalonickým, 2

Príbuzné preklady Roháček

12 a osvedčovali, aby ste chodili hod­ne Boha, ktorý vás povoláva do svoj­ho kráľov­stva a do svojej slávy.

Evanjelický

12 na­pomínali, po­vzbudzovali a svedec­tvom za­väzovali, aby ste žili dôs­toj­ne Boha, ktorý vás po­voláva do svoj­ho kráľov­stva a slávy.

Ekumenický

12 na­pomínali, po­vzbudzovali a za­prisahávali, aby ste vied­li život dôs­toj­ný Boha, ktorý vás po­voláva do svoj­ho kráľov­stva a slávy.

Bible21

12 na­po­mína­li jsme vás, po­vzbu­zova­li a za­přísaha­li, abys­te svým živo­tem děla­li čest Bo­hu, který vás vo­lá do slávy svého králov­ství.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček