Ekumenický1. Tesalonickým1,3

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Tesalonickým 1:3

pri­pomíname pred Bohom a naším Ot­com dielo vašej viery, úsilie lás­ky a vy­trvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Kris­ta.


Verš v kontexte

2 Ďakujeme Bohu za vás všet­kých vždy, keď si na vás spomíname vo svojich mod­lit­bách; ustavične 3 pri­pomíname pred Bohom a naším Ot­com dielo vašej viery, úsilie lás­ky a vy­trvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Kris­ta. 4 Vieme, bratia Bohom milovaní, o vašom vy­volení,

späť na 1. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

3 ne­pres­taj­ne pamätajúc na vaše dielo viery a na úsil­nú prácu lás­ky a na tr­pez­livosť nádeje nášho Pána Ježiša Kris­ta pred svojím Bohom a Ot­com,

Evanjelický

3 a ne­pres­taj­ne spomíname pred naším Bohom a Ot­com dielo vašej viery, úsilie lás­ky a vy­trvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Ekumenický

3 pri­pomíname pred Bohom a naším Ot­com dielo vašej viery, úsilie lás­ky a vy­trvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Kris­ta.

Bible21

3 Vzpo­míná­me před naším Bo­hem a Ot­cem na vaše skutky ví­ry, práci lás­ky a vy­trva­lost na­děje v našem Pánu Ježíši Kri­stu.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček