Ekumenický1. Tesalonickým1,2

1. Tesalonickým 1:2

Ďakujeme Bohu za vás všet­kých vždy, keď si na vás spomíname vo svojich mod­lit­bách; ustavične


Verš v kontexte

1 Pavol, Sil­ván a Timotej tesalonic­kej cir­kvi v Bohu Ot­covi a v Pánovi Ježišovi Kris­tovi: Milosť vám a po­koj. 2 Ďakujeme Bohu za vás všet­kých vždy, keď si na vás spomíname vo svojich mod­lit­bách; ustavične 3 pri­pomíname pred Bohom a naším Ot­com dielo vašej viery, úsilie lás­ky a vy­trvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Kris­ta.

späť na 1. Tesalonickým, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Ďakujeme vždyc­ky Bohu vzhľadom na vás na všet­kých zmieňujúc sa na svojich mod­lit­bách o vás,

Evanjelický

2 Ďakujeme Bohu za všet­kých vás, kedykoľvek sa zmieňujeme o vás vo svojich mod­lit­bách,

Ekumenický

2 Ďakujeme Bohu za vás všet­kých vždy, keď si na vás spomíname vo svojich mod­lit­bách; ustavične

Bible21

2 Ne­u­stále za vás všech­ny dě­kuje­me Bohu a vž­dycky vás zmiňuje­me ve svých mod­lit­bách.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček