Ekumenický1. Samuelova1,2

1. Samuelova 1:2

El­kána mal dve ženy. Jed­na sa volala An­na, druhá Penin­na. Penin­na mala deti, Anna však bola bez­det­ná.


Verš v kontexte

1 Bol akýsi muž z Ramátajim-Cófimu, z Efrajimského po­horia, menom El­kána. Bol synom Jerocháma, syna Elíhua, syna Tochúa, syna Ef­raťana Cúfa. 2 El­kána mal dve ženy. Jed­na sa volala An­na, druhá Penin­na. Penin­na mala deti, Anna však bola bez­det­ná. 3 El­kána chodieval každoročne zo svoj­ho mes­ta do Šíla klaňať sa a obetovať Hos­podinovi zá­stupov. Tam boli Hos­podinovými kňaz­mi Éliho synovia Chof­ni a Pin­chás.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

2 Ten mal dve ženy; jed­nej bolo meno An­na, a meno druhej bolo Peninna. Penin­na mala deti, ale Anna ne­mala detí.

Evanjelický

2 Mal dve ženy: jed­na sa volala Anna a meno druhej bolo Penin­ná. Penin­ná mala deti, Anna bola bez­det­ná.

Ekumenický

2 El­kána mal dve ženy. Jed­na sa volala An­na, druhá Penin­na. Penin­na mala deti, Anna však bola bez­det­ná.

Bible21

2 Měl dvě že­ny; jed­na se jmenova­la Hana a druhá Peni­na. Peni­na mě­la dě­ti, ale Hana byla bez­dětná.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček