Ekumenický1. Samuelova1,1

1. Samuelova 1:1

Bol akýsi muž z Ramátajim-Cófimu, z Efrajimského po­horia, menom El­kána. Bol synom Jerocháma, syna Elíhua, syna Tochúa, syna Ef­raťana Cúfa.


Verš v kontexte

1 Bol akýsi muž z Ramátajim-Cófimu, z Efrajimského po­horia, menom El­kána. Bol synom Jerocháma, syna Elíhua, syna Tochúa, syna Ef­raťana Cúfa. 2 El­kána mal dve ženy. Jed­na sa volala An­na, druhá Penin­na. Penin­na mala deti, Anna však bola bez­det­ná. 3 El­kána chodieval každoročne zo svoj­ho mes­ta do Šíla klaňať sa a obetovať Hos­podinovi zá­stupov. Tam boli Hos­podinovými kňaz­mi Éliho synovia Chof­ni a Pin­chás.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A bol nejaký muž z Ramataim-cofíma, s vr­chu Ef­rai­mov­ho, ktorému bolo meno El­kána, syn Jerocháma, syna Elihu-va, syna Tochu-va, syna Cúfov­ho, Ef­raťan.

Evanjelický

1 Bol is­tý muž z Ramátajim Cófímu, z Ef­rajim­ského po­horia, menom El­kána, syn Jerócháma, syna Elihúa, syna Tóchúa, syna Cúfa Ef­rat­ského.

Ekumenický

1 Bol akýsi muž z Ramátajim-Cófimu, z Efrajimského po­horia, menom El­kána. Bol synom Jerocháma, syna Elíhua, syna Tochúa, syna Ef­raťana Cúfa.

Bible21

1 V Ra­ma­ta­jim byl je­den muž z Cufova rodu z Efraim­ských hor. Jmenoval se Elká­na, syn Je­ro­cha­ma, syna Eli­huova, syna To­chuova, syna Efraim­ce Cufa.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček