Roháček1. Samuelova1,1

1. Samuelova 1:1

A bol nejaký muž z Ramataim-cofíma, s vr­chu Ef­rai­mov­ho, ktorému bolo meno El­kána, syn Jerocháma, syna Elihu-va, syna Tochu-va, syna Cúfov­ho, Ef­raťan.


Verš v kontexte

1 A bol nejaký muž z Ramataim-cofíma, s vr­chu Ef­rai­mov­ho, ktorému bolo meno El­kána, syn Jerocháma, syna Elihu-va, syna Tochu-va, syna Cúfov­ho, Ef­raťan. 2 Ten mal dve ženy; jed­nej bolo meno An­na, a meno druhej bolo Peninna. Penin­na mala deti, ale Anna ne­mala detí. 3 Človek chodieval z roka na rok zo svoj­ho mes­ta hore klaňať sa a obetovať Hos­podinovi Zá­stupov bit­nú obeť v Síle, kde boli dvaja synovia Éliho, Chof­ni a Pin­chas, kňaz­mi Hos­podinovi.

späť na 1. Samuelova, 1

Príbuzné preklady Roháček

1 A bol nejaký muž z Ramataim-cofíma, s vr­chu Ef­rai­mov­ho, ktorému bolo meno El­kána, syn Jerocháma, syna Elihu-va, syna Tochu-va, syna Cúfov­ho, Ef­raťan.

Evanjelický

1 Bol is­tý muž z Ramátajim Cófímu, z Ef­rajim­ského po­horia, menom El­kána, syn Jerócháma, syna Elihúa, syna Tóchúa, syna Cúfa Ef­rat­ského.

Ekumenický

1 Bol akýsi muž z Ramátajim-Cófimu, z Efrajimského po­horia, menom El­kána. Bol synom Jerocháma, syna Elíhua, syna Tochúa, syna Ef­raťana Cúfa.

Bible21

1 V Ra­ma­ta­jim byl je­den muž z Cufova rodu z Efraim­ských hor. Jmenoval se Elká­na, syn Je­ro­cha­ma, syna Eli­huova, syna To­chuova, syna Efraim­ce Cufa.