Ekumenický1. Korintským1,29

Kde kúpiť Bibliu

Tla­če­nú ver­ziu
naj­ak­tu­ál­nej­šie­ho eku­me­ni­cké­ho
pre­kla­du Biblie
kú­pi­te napr.:
tu ale­bo tu

1. Korintským 1:29

aby sa nik pred Bohom ne­vys­tatoval.


Verš v kontexte

28 Boh si vy­volil, čo je v očiach sveta ne­urodzené a opo­vr­hované; áno, vy­volil si to, čo nie je, aby zmaril to, čo je, 29 aby sa nik pred Bohom ne­vys­tatoval. 30 Vy ste však z neho v Ježišovi Kris­tovi, ktorý sa nám stal múd­rosťou od Boha, spravod­livosťou a po­svätením i vy­kúpením,

späť na 1. Korintským, 1

Príbuzné preklady Roháček

29 aby sa pred Bohom nech­válilo ni­ktoré telo.

Evanjelický

29 aby sa ni­kto nech­válil pred Bohom.

Ekumenický

29 aby sa nik pred Bohom ne­vys­tatoval.

Bible21

29 aby se před Bo­hem nikdo ne­chlu­bil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček