Bible212. Letopisů7,20

2. Letopisů 7:20

po­tom vás vy­rvu ze své země, kte­rou jsem vám dal, a z to­ho­to chrá­mu, který jsem po­svě­til pro své jméno. Vy­ženu Iz­rael ze své přítom­nosti, takže bude mezi náro­dy za poře­ka­dlo a po­směšek.


Verš v kontexte

19 Pokud se však od­vrátí­te a opustí­te us­tano­vení a přikázání, jež jsem vám svěřil, a půjdete sloužit cizím bo­hům a bu­dete se jim klanět, 20 po­tom vás vy­rvu ze své země, kte­rou jsem vám dal, a z to­ho­to chrá­mu, který jsem po­svě­til pro své jméno. Vy­ženu Iz­rael ze své přítom­nosti, takže bude mezi náro­dy za poře­ka­dlo a po­směšek. 21 A ten­to chrám, kdy­si tak vznešený? Každý, kdo půjde ko­lem, strne a řekne: ‚Pro­č tak Hos­po­din naložil s tou zemí a s tím chrámem?‘

späť na 2. Letopisů, 7

Príbuzné preklady Roháček

20 vy­plienim ich, takých ľudí, zo svojej zeme, ktorú som im dal, i ten­to dom, ktorý som po­svätil svoj­mu menu, od­vrh­nem od svojej tvári a dám ho za prís­lovie a za rezavý po­smech medzi všet­kými národami.

Evanjelický

20 vy­hubím vás zo svojej zeme, ktorú som vám dal. A ten­to dom, ktorý som po­svätil svoj­mu menu, za­vrh­nem spred svojej tváre a urobím z neho prís­lovie a pred­met po­smechu pre všet­ky národy.

Ekumenický

20 vy­hladím vás z mojej pôdy, ktorú som vám dal. I ten­to dom, ktorý som za­svätil svoj­mu menu, za­vrh­nem, takže sa stane prís­lovím a vy­j­de na po­smech u všetkých národov.

Bible21

20 po­tom vás vy­rvu ze své země, kte­rou jsem vám dal, a z to­ho­to chrá­mu, který jsem po­svě­til pro své jméno. Vy­ženu Iz­rael ze své přítom­nosti, takže bude mezi náro­dy za poře­ka­dlo a po­směšek.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček