Roháček2. Kronická7,20

2. Kronická 7:20

vy­plienim ich, takých ľudí, zo svojej zeme, ktorú som im dal, i ten­to dom, ktorý som po­svätil svoj­mu menu, od­vrh­nem od svojej tvári a dám ho za prís­lovie a za rezavý po­smech medzi všet­kými národami.


Verš v kontexte

19 Ale ak sa vy od­vrátite a opus­títe moje ustanovenia a moje pri­kázania, ktoré som dal pred vás, a jest­li odíduc budete slúžiť iným bohom a budete sa im klaňať: 20 vy­plienim ich, takých ľudí, zo svojej zeme, ktorú som im dal, i ten­to dom, ktorý som po­svätil svoj­mu menu, od­vrh­nem od svojej tvári a dám ho za prís­lovie a za rezavý po­smech medzi všet­kými národami. 21 A ten­to dom, ktorý bol taký vy­výšený, s­pust­ne, takže každý, kto poj­de pop­ri ňom, sa zdesí a po­vie: Prečo tak učinil Hos­podin tej­to zemi a tomuto domu?

späť na 2. Kronická, 7

Príbuzné preklady Roháček

20 vy­plienim ich, takých ľudí, zo svojej zeme, ktorú som im dal, i ten­to dom, ktorý som po­svätil svoj­mu menu, od­vrh­nem od svojej tvári a dám ho za prís­lovie a za rezavý po­smech medzi všet­kými národami.

Evanjelický

20 vy­hubím vás zo svojej zeme, ktorú som vám dal. A ten­to dom, ktorý som po­svätil svoj­mu menu, za­vrh­nem spred svojej tváre a urobím z neho prís­lovie a pred­met po­smechu pre všet­ky národy.

Ekumenický

20 vy­hladím vás z mojej pôdy, ktorú som vám dal. I ten­to dom, ktorý som za­svätil svoj­mu menu, za­vrh­nem, takže sa stane prís­lovím a vy­j­de na po­smech u všetkých národov.

Bible21

20 po­tom vás vy­rvu ze své země, kte­rou jsem vám dal, a z to­ho­to chrá­mu, který jsem po­svě­til pro své jméno. Vy­ženu Iz­rael ze své přítom­nosti, takže bude mezi náro­dy za poře­ka­dlo a po­směšek.