Bible212. Letopisů31,3

2. Letopisů 31:3

Král od­dě­lil část svého majetku jako příspěvek na zápalné obě­ti jak ranní, tak večerní a také o so­bo­tách, novo­luních a slavnos­tech, jak jsou pře­depsá­ny v Zákoně Hos­po­di­nově.


Verš v kontexte

2 Eze­chiáš roz­dě­lil kněží a levi­ty do od­dílů, pod­le kterých pak všich­ni plni­li své kněžské či levi­tské úko­ly, ať už šlo o zápalné a pokojné obě­ti, o po­mo­cné práce nebo o dě­kování a chvály v branách Hos­po­di­nova tá­bo­ra. 3 Král od­dě­lil část svého majetku jako příspěvek na zápalné obě­ti jak ranní, tak večerní a také o so­bo­tách, novo­luních a slavnos­tech, jak jsou pře­depsá­ny v Zákoně Hos­po­di­nově. 4 Obyva­te­lům Je­ruzalé­ma přikázal ode­vzdávat podíl kněžím a levi­tům, aby se moh­li plně věnovat Hos­po­di­novu záko­nu.

späť na 2. Letopisů, 31

Príbuzné preklady Roháček

3 A čias­t­ka kráľova z jeho majet­ku venovaná bola na zápal­né obeti, na zápal­né obeti ran­né a večer­né, i na zápal­né obeti, p­red­písané na soboty, na novmesiace a na výročné sláv­nos­ti, jako je na­písané v zákone Hos­podinovom.

Evanjelický

3 Kráľov podiel z majet­ku slúžil na spaľované obete: na ran­né a večer­né spaľované obete, na spaľované obete v dni sviatočného od­počin­ku , na nov­mesiace a sláv­nos­ti, ako je to pred­písané v zákone Hos­podinovom.

Ekumenický

3 Prí­spevok z kráľovského majet­ku slúžil na spaľované obety, a to na spaľované obety raňajšie i večer­né, na spaľované obety sobot­né, ďalej na nov­mesiace a sláv­nos­ti, ako je to pred­písané v Hospodinovom zákone.

Bible21

3 Král od­dě­lil část svého majetku jako příspěvek na zápalné obě­ti jak ranní, tak večerní a také o so­bo­tách, novo­luních a slavnos­tech, jak jsou pře­depsá­ny v Zákoně Hos­po­di­nově.

Překlad „Bible21Klikněte pro další prěklady

Bible, překlad 21. století © 2009 BIBLION, o.s.
Použité s láskavým zvolením vydavateľa. Všetky práva vyhradené.

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček