Evanjelický2. Kronická31,3

2. Kronická 31:3

Kráľov podiel z majet­ku slúžil na spaľované obete: na ran­né a večer­né spaľované obete, na spaľované obete v dni sviatočného od­počin­ku , na nov­mesiace a sláv­nos­ti, ako je to pred­písané v zákone Hos­podinovom.


Verš v kontexte

2 Chiz­kija zriadil od­diely kňazov a levítov podľa ich od­delení, každého podľa jeho služob­ného za­delenia - ku kňazom, k levítom, k spaľovanej obeti, k obetiam spoločen­stva - konať službu a vzdávať vďaku a chválu v bránach Hos­podinov­ho tábora. 3 Kráľov podiel z majet­ku slúžil na spaľované obete: na ran­né a večer­né spaľované obete, na spaľované obete v dni sviatočného od­počin­ku , na nov­mesiace a sláv­nos­ti, ako je to pred­písané v zákone Hos­podinovom. 4 Ľudu, obyvateľom Jeruzalema, nariadil dávať kňaz­ský a levít­sky podiel, aby sa moh­li pev­ne držať zákona Hos­podinov­ho.

späť na 2. Kronická, 31

Príbuzné preklady Roháček

3 A čias­t­ka kráľova z jeho majet­ku venovaná bola na zápal­né obeti, na zápal­né obeti ran­né a večer­né, i na zápal­né obeti, p­red­písané na soboty, na novmesiace a na výročné sláv­nos­ti, jako je na­písané v zákone Hos­podinovom.

Evanjelický

3 Kráľov podiel z majet­ku slúžil na spaľované obete: na ran­né a večer­né spaľované obete, na spaľované obete v dni sviatočného od­počin­ku , na nov­mesiace a sláv­nos­ti, ako je to pred­písané v zákone Hos­podinovom.

Ekumenický

3 Prí­spevok z kráľovského majet­ku slúžil na spaľované obety, a to na spaľované obety raňajšie i večer­né, na spaľované obety sobot­né, ďalej na nov­mesiace a sláv­nos­ti, ako je to pred­písané v Hospodinovom zákone.

Bible21

3 Král od­dě­lil část svého majetku jako příspěvek na zápalné obě­ti jak ranní, tak večerní a také o so­bo­tách, novo­luních a slavnos­tech, jak jsou pře­depsá­ny v Zákoně Hos­po­di­nově.