RoháčekRút2,21

Rút 2:21

Na to riek­la Ruť Moáb­ska: Ba ešte mi aj to po­vedal, drž sa vraj mojich sluhov, do­kiaľ nedožnú všet­kého môj­ho žniva.


Verš v kontexte

20 A Na­oma riek­la svojej ne­ves­te: Nech je požeh­naný Hos­podinovi, ktorý ne­upus­til od svojho milo­sr­den­stva ani pri živých ani pri mŕt­vych! A potom jej riek­la Na­oma: Ten muž nám je blíz­ky, a je z našich výkup­níkov s švag­rov­ským právom. 21 Na to riek­la Ruť Moáb­ska: Ba ešte mi aj to po­vedal, drž sa vraj mojich sluhov, do­kiaľ nedožnú všet­kého môj­ho žniva. 22 A Na­oma riek­la Ruti, svojej ne­ves­te: Dob­re, moja dcéro, keď budeš chodiť ta von s jeho diev­kami, aby sa ne­oborili na teba na inom poli.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

21 Na to riek­la Ruť Moáb­ska: Ba ešte mi aj to po­vedal, drž sa vraj mojich sluhov, do­kiaľ nedožnú všet­kého môj­ho žniva.

Evanjelický

21 Vtedy po­vedala Moáb­ka Rút: Aj toto mi ešte po­vedal: Pri­dŕžaj sa mojich sluhov, kým ne­požnú všet­ko, čo je moje!

Ekumenický

21 Moábčan­ka Rút po­kračovala: On mi ešte poradil: Drž sa mojich sluhov, kým nezožnú všet­ko, čo je moje.

Bible21

21 Moábka Rút vy­právě­la dál: „Ře­kl mi dokon­ce: ‚Drž se mých služebníků, dokud ne­sk­li­dí ce­lou moji úrodu.‘“

RoháčekRút2,21