RoháčekRút2,22

Rút 2:22

A Na­oma riek­la Ruti, svojej ne­ves­te: Dob­re, moja dcéro, keď budeš chodiť ta von s jeho diev­kami, aby sa ne­oborili na teba na inom poli.


Verš v kontexte

21 Na to riek­la Ruť Moáb­ska: Ba ešte mi aj to po­vedal, drž sa vraj mojich sluhov, do­kiaľ nedožnú všet­kého môj­ho žniva. 22 A Na­oma riek­la Ruti, svojej ne­ves­te: Dob­re, moja dcéro, keď budeš chodiť ta von s jeho diev­kami, aby sa ne­oborili na teba na inom poli. 23 A tak sa pri­dŕžala dievok Bo­azových sbierajúc klasy, kým len ne­požali jačmeňa a kým ne­požali i pšenice. A bývala so svojou svok­rou.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

22 A Na­oma riek­la Ruti, svojej ne­ves­te: Dob­re, moja dcéro, keď budeš chodiť ta von s jeho diev­kami, aby sa ne­oborili na teba na inom poli.

Evanjelický

22 Vtedy po­vedala Noémi ne­ves­te Rút: Dob­re je, dcéra moja, že vy­chádzaš s jeho služob­nicami, as­poň ti na inom poli nebudú ub­ližovať.

Ekumenický

22 Noémi po­vedala svojej ne­ves­te Rút: Dob­re je, dcéra moja, že budeš chodiť s jeho služob­nicami, as­poň ti na inom poli nebudú ub­ližovať.

Bible21

22 No­emi své snaše Rút od­po­vědě­la: „Dobře, že bu­deš cho­dit s jeho děveč­ka­mi, dce­ro. Na jiném poli by ti někdo mohl ublížit.“

RoháčekRút2,22