RoháčekRút2,20

Rút 2:20

A Na­oma riek­la svojej ne­ves­te: Nech je požeh­naný Hos­podinovi, ktorý ne­upus­til od svojho milo­sr­den­stva ani pri živých ani pri mŕt­vych! A potom jej riek­la Na­oma: Ten muž nám je blíz­ky, a je z našich výkup­níkov s švag­rov­ským právom.


Verš v kontexte

19 A jej svok­ra jej po­vedala: Kde si sbierala dnes a kde si robila? Nech je požeh­naný ten, ktorý sa k tebe znal! A oznámila svojej svok­re, u koho robila, a riek­la: Meno muža, u ktorého som dnes robila, je Bo­az. 20 A Na­oma riek­la svojej ne­ves­te: Nech je požeh­naný Hos­podinovi, ktorý ne­upus­til od svojho milo­sr­den­stva ani pri živých ani pri mŕt­vych! A potom jej riek­la Na­oma: Ten muž nám je blíz­ky, a je z našich výkup­níkov s švag­rov­ským právom. 21 Na to riek­la Ruť Moáb­ska: Ba ešte mi aj to po­vedal, drž sa vraj mojich sluhov, do­kiaľ nedožnú všet­kého môj­ho žniva.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

20 A Na­oma riek­la svojej ne­ves­te: Nech je požeh­naný Hos­podinovi, ktorý ne­upus­til od svojho milo­sr­den­stva ani pri živých ani pri mŕt­vych! A potom jej riek­la Na­oma: Ten muž nám je blíz­ky, a je z našich výkup­níkov s švag­rov­ským právom.

Evanjelický

20 Vtedy po­vedala Noémi svojej ne­ves­te: Nech ho požeh­ná Hos­podin, ktorý ne­odop­rel svoju priazeň ani živým, ani mŕt­vym! Po­tom jej Noémi po­vedala: Ten muž je náš príbuz­ný a pat­rí k tým, ktorí sú po­vin­ní vy­kúpiť náš majetok.

Ekumenický

20 Vtedy Noémi po­vedala svojej ne­ves­te: Nech ho požeh­ná Hos­podin, ktorý ne­pres­tal prejavovať svoju priazeň ani živým, ani mŕt­vym! Noémi po­tom do­dala: Ten muž je náš blíz­ky príbuz­ný a pat­rí k tým, čo sú po­vin­ní vy­kúpiť náš majetok.

Bible21

20 Na to No­emi řek­la: „Hos­po­din mu žeh­nej! Ne­odmí­tl pro­kázat las­kavost živým ani mrtvým!“ A do­da­la: „­Ten muž je je­den z našich blízkých příbuzných.“

RoháčekRút2,20