EvanjelickýRút2,21

Rút 2:21

Vtedy po­vedala Moáb­ka Rút: Aj toto mi ešte po­vedal: Pri­dŕžaj sa mojich sluhov, kým ne­požnú všet­ko, čo je moje!


Verš v kontexte

20 Vtedy po­vedala Noémi svojej ne­ves­te: Nech ho požeh­ná Hos­podin, ktorý ne­odop­rel svoju priazeň ani živým, ani mŕt­vym! Po­tom jej Noémi po­vedala: Ten muž je náš príbuz­ný a pat­rí k tým, ktorí sú po­vin­ní vy­kúpiť náš majetok. 21 Vtedy po­vedala Moáb­ka Rút: Aj toto mi ešte po­vedal: Pri­dŕžaj sa mojich sluhov, kým ne­požnú všet­ko, čo je moje! 22 Vtedy po­vedala Noémi ne­ves­te Rút: Dob­re je, dcéra moja, že vy­chádzaš s jeho služob­nicami, as­poň ti na inom poli nebudú ub­ližovať.

späť na Rút, 2

Príbuzné preklady Roháček

21 Na to riek­la Ruť Moáb­ska: Ba ešte mi aj to po­vedal, drž sa vraj mojich sluhov, do­kiaľ nedožnú všet­kého môj­ho žniva.

Evanjelický

21 Vtedy po­vedala Moáb­ka Rút: Aj toto mi ešte po­vedal: Pri­dŕžaj sa mojich sluhov, kým ne­požnú všet­ko, čo je moje!

Ekumenický

21 Moábčan­ka Rút po­kračovala: On mi ešte poradil: Drž sa mojich sluhov, kým nezožnú všet­ko, čo je moje.

Bible21

21 Moábka Rút vy­právě­la dál: „Ře­kl mi dokon­ce: ‚Drž se mých služebníků, dokud ne­sk­li­dí ce­lou moji úrodu.‘“