RoháčekMatúš7,28

Matúš 7:28

Evanjelium podľa Matúša

A stalo sa, keď do­končil Ježiš tieto reči, že žas­ly zá­stupy nad jeho učením,


Verš v kontexte

27 A spus­til sa lejak a prišly rieky, a za­vialy vet­ry a za­vadily o ten dom, a pad­nul a jeho pád bol veliký. 28 A stalo sa, keď do­končil Ježiš tieto reči, že žas­ly zá­stupy nad jeho učením, 29 lebo ich učil ako taký, ktorý má p­rávo a moc, a nie ako ich zákon­níci.

späť na Matúš, 7

Príbuzné preklady Roháček

28 A stalo sa, keď do­končil Ježiš tieto reči, že žas­ly zá­stupy nad jeho učením,

Evanjelický

28 Keď Ježiš do­končil tieto reči, zá­stupy sa veľmi divili Jeho učeniu,

Ekumenický

28 Keď Ježiš skončil túto reč, zá­stupy žas­li nad jeho učením.

Bible21

28 Když Ježíš dokončil tuto řeč, zástu­py žas­ly nad jeho učením.